Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xuất cảnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL
─────────
Số: _____/PTĐB
V/v Cử cán bộ của Viện PTĐB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────

Cần Thơ, ngày

tháng

năm

200
đi học ...... tại .......

Kính gửi:

- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ;
- PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHCT.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện NC Phát triển
ĐBSCL) nhận được thư của ...... về việc mời kỹ sư (Thạc sĩ) ....., cán bộ nghiên cứu sang ....
tham dự chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (Thạc sĩ) chuyên ngành .... tại Trường .... Thời
gian .... năm, kể từ ngày ....
Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng
thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển
ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có
năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về
tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có
liên quan sẽ do Dự án ... đài thọ.
Viện NC Phát triển ĐBSCL kính trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xem
xét và chấp thuận cho Anh ... làm thủ tục xuất cảnh để tham dự khoá học đúng hạn.
Chân thành cảm ơn, kính chào trân trọng

Ý kiến Chi uỷ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Chi bộ Viện;
- Lưu: VP, TCCB.

GIÁM ĐỐC

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
───────── ─────────────────
Số: _____/PTĐB
V/v Cử cán bộ của Viện PTĐB Cần Thơ, ngày tháng năm
200
đi học ...... tại .......
Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ;
- PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHCT.
Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện NC Phát triển
ĐBSCL) nhận được thư của ...... về việc mời kỹ sư (Thạc sĩ) ....., cán bộ nghiên cứu sang ....
tham dự chương trình đào tạo bậc Tiến (Thạc sĩ) chuyên ngành .... tại Trường .... Thời
gian .... năm, kể từ ngày ....
Căn cứ o thư mời của Trường ..... nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng
thời p hợp với chiến lược đào tạo quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển
ĐBSCL đồng ý cử Anh ... cán b hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế),
năng lực khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt trình độ ngoại ngữ về
tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí
liên quan sẽ do Dự án ... đài thọ.
Viện NC Phát triển ĐBSCL kính trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xem
xét và chấp thuận cho Anh ... làm thủ tục xuất cảnh để tham dự khoá học đúng hạn.
Chân thành cảm ơn, kính chào trân trọng
Ý kiến Chi uỷ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Chi bộ Viện;
- Lưu: VP, TCCB.
Thủ tục xuất cảnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục xuất cảnh 9 10 623