Ktl-icon-tai-lieu

Thư xác nhận thu nhập năm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

-------&&&-------

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM
Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập...........................................................................................................
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:.....................................................................................................................
1. Họ và tên:.....................................................................................................................................................
2. Chức vụ (nếu có):.........................................................................................................................................
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
3. Ngày đến Việt Nam: ngày.......tháng........năm.......
4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200… đến ngày 31/12/200.......
Số tiền là:..........................................................................................................................................................
Trong đó:
a. Tại Việt Nam:...............................................................................................................................................
b. Tại nước ngoài:............................................................................................................................................
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):........................................................................................
- Thuế thu nhập cá nhân
- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự
- Các khoản bị khấu trừ khác:
6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ...........................................................tại Việt Nam là do...........................(ghi
rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:.............................................đồng
Gửi kèm:
Hợp đồng lao động
………………, ngày …… tháng …… năm ...…....
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------&&&-------
THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM
Thay mặt tổ chức, nhân trả thu nhập...........................................................................................................
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:.....................................................................................................................
1. Họ tên:.....................................................................................................................................................
2. Chức vụ (nếu có):.........................................................................................................................................
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
3. Ngày đến Việt Nam: ngày.......tháng........năm.......
4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200… đến ngày 31/12/200.......
Số tiền là:..........................................................................................................................................................
Trong đó:
a. Tại Việt Nam:...............................................................................................................................................
b. Tại nước ngoài:............................................................................................................................................
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):........................................................................................
- Thuế thu nhập cá nhân
- Bảo hiểm hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự
- Các khoản bị khấu trừ khác:
6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ...........................................................tại Việt Nam do...........................(ghi
tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:.............................................đồng
Gửi kèm:
Hợp đồng lao động
………………, ngày …… tháng …… năm ...…....
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có)
Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của B Tài chính)
Thư xác nhận thu nhập năm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư xác nhận thu nhập năm 9 10 696