Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 12-TT1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
B ẢN KH AI CỦ A T H ÂN NH ÂN N G Ư Ờ I CÓ CÔ NG
VỚ I CÁCH MẠN G T Ừ T RẦN
Họ và tên người từ trần:.............................................................. Năm sinh:…….…….
Nguyên quán:......……...................................................................................................
Trú quán:……………………………………………………………………………....
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)......
Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………………………
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………………….
Từ trần ngày……….tháng……….năm……………………………………………….
Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã
(phường)……………………………………
Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……… năm…………Mức trợ cấp:……………………
Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp………………………….
Nguyên quán:………………………………………………………………………….
Trú quán:………...……………………………………………………..……………...
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………………...
Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)
TT
1
2
3
4
5

Họ và tên

Năm sinh

........., ngày.... tháng.... năm......
Chứng nhận UBND xã (phường)
Chủ tịch
(ký tên, đóng dấu)

Quan hệ với người chết

Nghề nghiệp hiện tại

….., ngày.... tháng... năm......
Người khai nhận trợ cấp
(ký tên, ghi rõ họ tên)

...
Mu s 12-TT1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
BN KHAI CA THÂN NHÂN NGƯI CÓ CÔNG
VI CÁCH MNG T TRN
Họ và tên người t trần:.............................................................. Năm sinh:…….…….
Nguyên quán:......……...................................................................................................
Trú quán:……………………………………………………………………………....
Thuộc đối tượng hưởng tr cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân lit s…)......
S s tr cp (nếu có):……………………………………………………………………
T l suy gim khả năng lao động:…………………………………………………….
T trần ngày……….tháng……….năm……………………………………………….
Theo giy khai t số… ngày…. tháng… năm… của U ban nhân dân xã
(phường)……………………………………
Tr cấp đã nhận đến hết tháng……… năm…………Mức tr cấp:……………………
Họ tên người nhn mai táng phí và 3 tháng tr cp, ph cấp………………………….
Nguyên quán:………………………………………………………………………….
Trú quán:………...……………………………………………………..……………...
Quan h với người có công vi cách mng t trần:…………………………………...
Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tut t trn (nếu có)
TT
H và tên
Năm sinh
Quan h với người chết
Ngh nghip hin ti
1
2
3
4
5
........., ngày.... tháng.... năm......
Chng nhn UBND xã (phường)
Ch tch
(ký tên, đóng dấu)
….., ngày.... tháng... năm......
Người khai nhn tr cp
(ký tên, ghi rõ h tên)
Thực hiện chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 9 10 868