Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam thoát ly hoạt động cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 do các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên q

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 7A
ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………….
Số:
/CV-UB
V/v xác nhận và đề nghị đối
tượng hưởng chế độ một lần
theo Quyết định số
290/2005/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày….. tháng….. năm 200….

Kính gửi:……………………………………..
Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12
năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;
Căn cứ đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………đề nghị của BCH
Cựu chiến binh và Hội đồng Chính sách xã (phường),
Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. đã tổ chức xác minh, xét duyệt và
niêm yết, thông báo danh sách đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến
nhân dân địa phương, sau……. Ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về đối tượng đã
xét duyệt, nhất trí xác nhận và đề nghị:
Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)………………
Sinh năm ………………………………………… từ trần ………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng chưa được hưởng chế độ,
chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … đến ngày…… tháng…… năm
Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần là……........ năm…….. tháng.
(Hồ sơ kèm theo)
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc thân
nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Nơi nhận:
- Lưu…...

T M. UB ND……………………
CH Ủ T ỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

...
Mu 7A
Y BAN NHÂN DÂN
……………………….
S: /CV-UB
V/v xác nhận và đề nghị đối
tượng hưởng chế độ mt ln
theo Quyết định s
290/2005/QĐ-TTg
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
………, ngày….. tháng….. năm 200….
Kính gửi:……………………………………..
Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ; Thông tư liên tịch s 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12
năm 2005 của Liên B Quc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hi - Tài chính;
Căn cứ đề ngh ca thôn (bn, p, t dân phố…) …………………………đề ngh ca BCH
Cu chiến binh và Hội đồng Chính sách xã (phường),
y ban nhân dân xã (phường)…………………………….. đã t chc xác minh, xét duyt và
niêm yết, thông báo danh sách đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến
nhân dân địa phương, sau……. Ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kin gì về đối tượng đã
xét duyt, nht trí xác nhận và đề ngh:
Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)………………
Sinh năm ………………………………………… từ trần ………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………
Nơi đăng ký h khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chng M cứu nước thuộc đối tượng chưa được hưởng chế độ,
chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………
Thi gian tham gia từ ngày… tháng… năm … đến ngày…… tháng…… năm
Do đơn vị (t chức):…………………………………………. quản lý.
Tng thời gian được tính hưởng chế độ mt lần là……........ năm…….. tháng.
(Hồ sơ kèm theo)
Đề ngh cp trên xem xét và gii quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc thân
nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hin hành.
Nơi nhận:
-
-
-
- Lưu…...
TM. UBND
CH TCH
(Ký tên, đóng dấu)
Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam thoát ly hoạt động cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 do các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên q - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam thoát ly hoạt động cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 do các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên q 9 10 711