Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có thời gian công tác là Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mẫu số 9C-1
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DU KÍCH TẬP TRUNG BỔ SUNG (III)
Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn đề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............)

..........................................................
..........................................................

Số
TT

Họ và tên

Năm
sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú

Sống hay
đã từ
trần

Tổng số
năm
được
hưởng

Số năm
đã tính
hưởng

Số năm
còn lại
được
hưởng

Tổng số đối tượng: ......................................................
Tổng số tiền: ...............................................................

Người lập danh sách
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

Ngày ..... tháng .... năm ..........
......................................................
(Ký tên, đóng dấu)

Mức
hưởng
(đồng)

...
Mu s 9C-1
..........................................................
..........................................................
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DU KÍCH TP TRUNG B SUNG (III)
Được hưởng chế độ tr cp mt ln theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn đề ngh số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. ca .............)
S
TT
H và tên
Năm
sinh
Quê quán
Nơi đăng ký h khu
thường trú
Sng hay
đã t
trn
Tng s
năm
được
hưởng
Số năm
đã tính
hưởng
Số năm
còn li
được
hưởng
Tng số đối tượng: ......................................................
Tng s tin: ...............................................................
Ngày ..... tháng .... năm ..........
Người lp danh sách ......................................................
(Ký tên, ghi rõ cp bc, hoc chc v) (Ký tên, đóng dấu)
Mu này dùng cho t cp xã (phường) tr lên
Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có thời gian công tác là Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có thời gian công tác là Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 9 10 474