Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (không thoát ly)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1-LT2
TỈNH UỶ.................
Số:......../

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...

Q UYẾ T ĐỊNH CÔ NG NH ẬN
Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri
số: 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC
ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn
số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.
- Theo đề nghị của ......................................................

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:

Công nhận đồng chí:…………………………. Bí danh:……......
Năm sinh:………………………………………………………..
Nguyên quán:...............................................................................
Trú quán:......................................................................................
Ngày vào Đảng:
Ngày chính thức:
Đồng chí:........................................ là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian
tham gia hoạt động cách mạng từ tháng........ năm.............. đến tháng......... năm ............. ở cơ sở.
Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945 kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,……………………………và đồng chí….…………… chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM.BAN THƯỜNG VỤ
(Ghi rõ họ tên, chức vụ
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu.
Ghi chú : - Mẫu này dùng để công
nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 -01- 1945 diện không thoát ly.

...
Mu s 1-LT2
TNH U.................
S:......../
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...
QUYT ĐNH CÔNG NHN
Cán b hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
- Căn cứ vào Ch th số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri
s: 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC
ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn
s 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban T chức Trung ương.
- Theo đề ngh ca ......................................................
QUYT ĐNH
Điu 1: Công nhận đồng chí:…………………………. Bí danh:……......
Năm sinh:………………………………………………………..
Nguyên quán:...............................................................................
Trú quán:......................................................................................
Ngày vào Đảng: Ngày chính thc:
Đồng chí:........................................ là cán b hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian
tham gia hoạt động cách mng từ tháng........ năm.............. đến tháng......... năm ............. ở cơ sở.
Được hưởng chế độ ưu đãi đối vi cán b hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945 k t ngày ký quyết định.
Điu 2: Ban T chc Tnh uỷ,……………………………và đồng chí….…………… chịu
trách nhim thi hành quyết định này.
TM.BAN THƯỜNG V
(Ghi rõ h tên, chc v
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Lưu.
Ghi chú : - Mẫu này dùng để công
nhn cán b hoạt động cách mạng trước ngày 01 -01- 1945 din không thoát ly.
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (không thoát ly) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (không thoát ly) 9 10 524