Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (thoát ly)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1-LT1
………...........
Số:......../

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...
Q UYẾ T ĐỊNH CÔ NG NH ẬN

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945
- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông
tri: số 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC
ngày 14 tháng 12 năm 1987, Công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và Công
văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.
- Xét đề nghị của ..............................................................................

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:

Công nhận đồng chí : …………………….….. Bí danh:……….
Năm sinh:………………………………………………………..
Nguyên quán:................................................................................
Trú quán :......................................................................................
Ngày vào Đảng :……………… Ngày chính thức :………….….
Nguyên là:..................................Cơ quan, đơn vị:........................
..................................................................đã nghỉ hưu.
Đồng chí:...................................................................... là cán bộ hoạt động cách mạng
trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng....... năm.............. đến
tháng ......... năm ........ Có………..thâm niên hoạt động cách mạng trước năm 1945.
Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945 kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ban………. và đồng chí ……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM.BAN ……………….
(Ghi rõ họ tên, chức vụ
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Ban tổ chức TƯ (để b/c);
- Lưu
Ghi chú :
- Mẫu này dùng để công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước 01-01-1945 diện thoát ly.
- Mẫu này dùng thống nhất cho cả trường hợp người hoạt động cách mạng thuộc Ban Đảng,
Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sửa tiêu đề cho phù hợp.

...
Mu s 1-LT1
………...........
S:......../
ĐẢNG CNG SN VIT NAM
......., ngày..... tháng... năm 200...
QUYT ĐNH CÔNG NHN
Cán b hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945
- Căn cứ vào Ch th s27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban thư Trung ương; Thông
tri: s 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, s 20/TT-TC
ngày 14 tháng 12 năm 1987, Công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 Công
văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban T chức Trung ương.
- Xét đề ngh ca ..............................................................................
QUYT ĐNH
Điu 1: Công nhận đồng chí : …………………….….. Bí danh:……….
Năm sinh:………………………………………………………..
Nguyên quán:................................................................................
Trú quán :......................................................................................
Ngày vào Đảng :……………… Ngày chính thức :………….….
Nguyên là:..................................Cơ quan, đơn vị:........................
..................................................................đã nghỉ hưu.
Đồng chí:...................................................................... là cán b hoạt động cách mng
trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mng từ tháng....... năm.............. đến
tháng ......... năm ........ Có………..thâm niên hoạt động cách mng trước năm 1945.
Được hưởng chế độ ưu đãi đối vi cán b hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm
1945 k t ngày ký quyết định.
Điu 2: Ban………. và đồng chí ……… chịu trách nhim thi hành quyết định này.
TM.BAN ……………….
(Ghi rõ h tên, chc v
ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- Ban t chức TƯ (để b/c);
- Lưu
Ghi chú :
- Mẫu này dùng để công nhn cán b hoạt động cách mạng trước 01-01-1945 din thoát ly.
- Mu này dùng thng nht cho ctrường hợp người hoạt động ch mng thuộc Ban Đng,
Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sửa tiêu đề cho phù hp.
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (thoát ly) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (thoát ly) 9 10 977