Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 5-TB1
.........................
.........................
Số........../.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

Ông (bà)....................................... .......…………………..Năm sinh…………………
Nguyên quán:…………………………………………………………………………
Trú quán………………………………………………………………………………
Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm …………………………..
Chức vụ khi bị thương
……………………………………… cấp bậc……………
Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………….……………………..
Bị thương ngày.......... tháng......... năm………
Nơi bị thương:…...……………………………………………………………………
Trường hợp bị thương:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Các vết thương thực thể:……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
Sau khi bị thương được điều trị tại…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
Ra viện ngày...... tháng...... năm……..
....., ngày….. tháng.…. năm..…....
…………………………
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

...
Mu s 5-TB1
.........................
.........................
S........../.........
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
GIY CHNG NHN B THƯƠNG
Ông (bà)....................................... .......…………………..Năm sinh…………………
Nguyên quán:…………………………………………………………………………
Trú quán………………………………………………………………………………
Nhp ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm …………………………..
Chc v khi bị thương ……………………………………… cấp bậc……………
Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………….……………………..
Bị thương ngày.......... tháng......... năm………
Nơi bị thương:…...……………………………………………………………………
Trường hp bị thương:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Các vết thương thực thể:……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
Sau khi bị thương được điều tr tại…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
Ra viện ngày...... tháng...... năm……..
....., ngày….. tháng.…. năm..…....
…………………………
(Ghi rõ h tên, chc v, ký tên, đóng dấu)
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực hiện chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 9 10 664