Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG NĂM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biểu số 2

Cơ quan chủ quản:
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG NĂM
(Báo cáo trước ngày 15/01/…………)

Tiêu thức

Đơn vị tính

1. Tổng số lao động
Lao động gián tiếp
Lao động trực tiếp
2. Thu nhập bình quân tháng 12/2005 (a+b+c)
a. Kỳ 1: Tiền lương
Phụ cấp lương
b. Kỳ 2: Tiền lương
Phụ cấp lương
c. Khác
3. Tiền thưởng năm 2005
Tiền thưởng bình quân
Tiền thưởng người cao nhất
Tiền thưởng người thấp nhất
4. Dự kiến thời gian thực hiện trả thưởng

Người
Người
Người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người
Đồng/người

Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)

Kế họach

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Ghi chú

...
Biểu số 2
Cơ quan chủ quản:
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG NĂM
(Báo cáo trước ngày 15/01/…………)
Tiêu thức Đơn vị tính Kế họach Ghi chú
1. Tổng số lao động Người
Lao động gián tiếp Người
Lao động trực tiếp Người
2. Thu nhập bình quân tháng 12/2005 (a+b+c) Đồng/người
a. Kỳ 1: Tiền lương Đồng/người
Phụ cấp lương Đồng/người
b. Kỳ 2: Tiền lương Đồng/người
Phụ cấp lương Đồng/người
c. Khác Đồng/người
3. Tiền thưởng năm 2005 Đồng/người
Tiền thưởng bình quân Đồng/người
Tiền thưởng người cao nhất Đồng/người
Tiền thưởng người thấp nhất Đồng/người
4. Dự kiến thời gian thực hiện trả thưởng Đồng/người
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(ký và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu)
THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG NĂM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG – TIỀN THƯỞNG NĂM 9 10 274