Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập ngân hàng

Được đăng lên bởi Trần Kiên
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

GVHD: TS Vũ Xuân Dũng

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
SGD

Sở giao dịch

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

NHNo&PTNTVN

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam

NHTM

Ngân hàng thương mại

KKH

Không kỳ hạn

TCTD

Tổ chức tín dụng

TCKT

Tổ chức kinh tế

TGĐ

Tổng giám đốc

TSCĐ

Tài sản cố định

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Chi nhánh Thăng Long trong 3 năm (2011-2013)
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của NHNo Chi nhánh Thăng Long (2011-2013)
Bảng 2.3:Tình hình cho vay của NHNo Chi nhánh Thăng Long (2011-2013)

TRẦN KIÊN-16ISB

1

2

GVHD: TS Vũ Xuân Dũng

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập
Sở giao dịch I (SGD I) là một bộ phận của Trung tâm điều hành NHNo&PTNTVN và là

1.1.

một Chi nhánh trong hệ thống NHNo, có trụ sở tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Sở giao dịch I NHNo&PTNT được thành lập theo quyết định số 15/TCCB ngày
16/03/1991 của Tổng giám đốc NHNo VN Ngày 01/04/1991, SGD I chính thức đi
vào hoạt động. Lúc mới hành lập, SGD I chỉ có hai phòng ban: Phòng Tín dụng và
Phòng Kế toán cùng một Tổ kho quỹ.
Từ ngày 14/4/2003, Sở giao dịch I đổi tên thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng
Long. Theo quyết định số 17/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 12/02/2003 của Chủ tịch Hội
đồng Quản trị NHNo&PTNT Việt nam về việc chuyển và đổi tên Sở giao dịch
NHNo&PTNT I thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long;
Để nhanh chóng xây dựng thương hiệu kinh doanh mới, đồng thời phát huy lợi thế của
Chi nhánh cấp I, Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp năng động, sáng tạo. Qua các năm
hoạt động, Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long đã trưởng thành và phát triển về nhiều
mặt.
Về mặt Nhân sự: Tổng số lao động của Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long, tính đến
thời điểm 31/12/2013 là 254 người, mạng lưới gồm 01 trụ sở chính; 09 Chi nhánh Ngân
hàng cấp 2; 02 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long và 06
Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Chi nhánh cấp 2. Hiện tại, Chi nhánh
NHNo&PTNT Thăng Long đang tiếp tục mở rộng thị phần của mình trên toàn địa bàn
Thành phố Hà Nội, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, các quận mới thành lập nhằm
thu hút nguồn khách hàng tiềm năng và để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giao.
1.2.
Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của đơn vị thực tập
với chức năng chủ yếu là đầu mối để quản lý các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và
thực hiện thí điểm văn bản, chủ trương của ngành...
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
SGD Sở giao dịch
CBCNV Cán bộ công nhân viên
NHNo&PTNTVN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam
NHTM Ngân hàng thương mại
KKH Không kỳ hạn
TCTD Tổ chức tín dụng
TCKT Tổ chức kinh tế
TGĐ Tổng giám đốc
TSCĐ Tài sản cố định
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Chi nhánh Thăng Long trong 3 năm (2011-2013)
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của NHNo Chi nhánh Thăng Long (2011-2013)
Bảng 2.3:Tình hình cho vay của NHNo Chi nhánh Thăng Long (2011-2013)
TRẦN KIÊN-16ISB
1
GVHD: TS Vũ Xuân Dũng1
Thực tập ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập ngân hàng - Người đăng: Trần Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thực tập ngân hàng 9 10 236