Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh hoàn công Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Được đăng lên bởi mrthai1984
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 8255 lần   |   Lượt tải: 19 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH HOÀN CÔNG
Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Gói thầu số 03: Xây dựng công trình kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy từ
cọc K0+605.6 đến cọc K1+85.6m (đoạn 3) phía bờ phải thị trấn Sơn Dương, huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
1/ Giới thiệu chung:
- Tªn dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÌ b¶o vÖ chèng s¹t lë hai bê s«ng
Phã §¸y khu vùc thÞ trÊn S¬n D¬ng, huyÖn S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang
- Tên công trình: Gói thầu số 03: Xây dựng công trình kè bảo vệ chống sạt lở hai
bờ sông Phó Đáy từ cọc K0+605.6 đến cọc K1+85.6m (đoạn 3) phía bờ phải thị
trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- Địa điểm: Thị trấn Sơn Dương, huyện S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang.
- Chủ đầu tư: Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÌ b¶o vÖ bê s«ng Phã
§¸y thÞ trÊn S¬n D¬ng, huyÖn S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang.
- Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi Thăng Long.
- Đơn vị giám sát: C«ng ty T vÊn 11 – Tæng c«ng ty TVXD thuû lîi ViÖt Nam
- Đơn vị thi công: LD Công ty TNHH Trung Thoan và Công ty TNHH Mạnh Đức
- Giá trị gói thầu:
+ Hợp đồng số 13/2010/H§XD ngµy 19/7/2010: 10.068.916.000 đồng
+ Phô lôc hîp ®ång sè 27/PLH§-XD ngµy 25/01/2011: 10.058.925.000 đồng
+ Phô lôc hîp ®ång sè 42/PLH§-XD ngµy 19/11/2011: 9.382.622.000 đồng
2/ Căn cứ thực hiện:
- Quyết định số 159/QĐ-SNN ngày 05 tháng 04 năm 2010 của Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán công trình Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
- Quyết định số 336/QĐ-SNN ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công

trình Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kè
bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang;
- B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng sè No- 09§-KP§-06-:-16, vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn : Hå s¬ ®iÒu chØnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc phª duyÖt t¹i quyÕt
®Þnh sè 19/Q§-SNN ngµy 24 /01/2011 vµ sè 465/Q§-SNN ngµy 18/11/2011;
- Căn cứ hiện trạng công trình đã thi công xong theo hîp ®ång x©y dùng sè:
13/2010/H§XD ngµy 19/7/2010 vµ phô lôc hîp ®ång sè 27/PLH§-XD ngµy
25/01/2011 vµ sè 4...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THUYẾT MINH HOÀN CÔNG
Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Gói thầu số 03: Xây dựng công trình kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy từ
cọc K0+605.6 đến cọc K1+85.6m (đoạn 3) phía bờ phải thị trấn Sơn Dương, huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
1/ Giới thiệu chung:
- Tªn ¸n: ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh b¶o chèng s¹t hai s«ng
Phã §¸y khu vùc thÞ trÊn S¬n D¬ng, huyÖn S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang
- Tên công trình: Gói thầu số 03: Xây dựng công trình bảo vệ chống sạt lở hai
bờ sông Phó Đáy t cọc K0+605.6 đến cọc K1+85.6m (đoạn 3) phía bờ phải thị
trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- Địa điểm: Thị trấn Sơn Dương, huyện S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang.
- Chủ đầu tư: Ban qu¶n ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh b¶o s«ng Phã
§¸y thÞ trÊn S¬n D¬ng, huyÖn S¬n D¬ng, tØnh Tuyªn Quang.
- Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ điện thuỷ lợi Thăng Long.
- Đơn vị giám sát: C«ng ty T vÊn 11 – Tæng c«ng ty TVXD thuû lîi ViÖt Nam
- Đơn vị thi công: LD Công ty TNHH Trung Thoan và Công ty TNHH Mạnh Đức
- Giá trị gói thầu:
+ Hợp đồng số 13/2010/H§XD ngµy 19/7/2010: 10.068.916.000 đồng
+ Phô lôc hîp ®ång sè 27/PLH§-XD ngµy 25/01/2011: 10.058.925.000 đồng
+ Phô lôc hîp ®ång sè 42/PLH§-XD ngµy 19/11/2011: 9.382.622.000 đồng
2/ Căn cứ thực hiện:
- Quyết định số 159/QĐ-SNN ngày 05 tháng 04 năm 2010 của Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán công trình bảo vệ chống sạt lở hai bờ ng Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
- Quyết định số 336/QĐ-SNN ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công
Thuyết minh hoàn công Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Trang 2
Thuyết minh hoàn công Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Người đăng: mrthai1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thuyết minh hoàn công Công trình: Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 9 10 87