Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục XII
MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN
ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
"Tên cơ quan chủ quản"
"Tên cơ quan tiếp nhận công bố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....................................
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ, QUÁ TRÌNH, DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT
...... (Tên cơ quan tiếp nhận công bố) ....... xác nhận đã nhận Bản công bố hợp
chuẩn/ hợp quy của:........................... (tên doanh nghiệp)..................
địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................
cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (mô tả sản phẩm, hàng
hoá).......................................................................................................
........................................................................................................................
phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu tiêu chuẩn)/ quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu tiêu chuẩn kỹ
thuật)................................................................................................................................
.............
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................
Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị
chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu
chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản
xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác.
................, ngày ..... tháng ...... năm ...........
Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Doanh nghiệp;
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo).

...
Phụ lục XII
MẪU THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN
ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
"Tên cơ quan chủ quản"
"Tên cơ quan tiếp nhận công bố
Số:....................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ, QUÁ TRÌNH, DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT
...... (Tên quan tiếp nhận công bố) ....... xác nhận đã nhận Bản công bố hợp
chuẩn/ hợp quy của:........................... (tên doanh nghiệp)..................
địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................
cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tả sản phẩm, hàng
hoá).......................................................................................................
........................................................................................................................
phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu tiêu chuẩn)/ quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu tiêu chuẩn k
thuật)................................................................................................................................
.............
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................
Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị
chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu
chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản
xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác.
................, ngày ..... tháng ...... năm ...........
Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Doanh nghiệp;
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo).
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) 9 10 495