Ktl-icon-tai-lieu

Tieu chuan CDIO

Được đăng lên bởi Hải Hoàng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC TIÊU CHUẨN CDIO(*)
CƠ SỞ HÌNH THÀNH
Một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo kỹ thuật bậc đại
học được khởi xướng vào tháng 10 năm 2000. Dự án này, có tên gọi là Đề
xướng CDIO, đã được mở rộng để bao gồm các chương trình kỹ thuật trên
toàn thế giới. Tầm nhìn của dự án là mang đến cho sinh viên một nền giáo
dục nhấn mạnh về nền tảng kỹ thuật trong bối cảnh Hình thành Ý tưởng Thiết kế - Triển khai - Vận hành (Conceiving – Designing – Implementing
– Operating – CDIO) các hệ thống và sản phẩm thực tế. Đề xướng CDIO
đưa ra ba mục tiêu chung cho công tác đào tạo sinh viên thành những người
có khả năng:
•
•
•

nắm vững kiến thức chuyên sâu của nền tảng kỹ thuật
dẫn đầu trong việc kiến tạo và vận hành sản phẩm và hệ thống mới
hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu
và phát triển công nghệ đối với xã hội

Đề xướng CDIO tạo ra các nguồn tài liệu mà các chương trình cụ thể có thể
thích nghi và triển khai để đạt được các mục tiêu này. Những nguồn tài liệu
này hỗ trợ cho chương trình đào tạo được tổ chức xung quanh các chuyên
ngành hỗ trợ lẫn nhau, đan xen với các trải nghiệm học tập liên quan đến
các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy
trình, và hệ thống. Sinh viên nhận được nền giáo dục có các trải nghiệm
thiết kế - triển khai phong phú và chủ động, và học tập trải nghiệm, trong
môi trường lớp học và không gian làm việc phục vụ học tập hiện đại. Một
trong những nguồn tài liệu này là các Tiêu chuẩn CDIO, được cung cấp
trong phần nội dung này. Thông tin chi tiết về Đề xướng CDIO được đăng
tải trên trang web 

CÁC TIÊU CHUẨN CDIO
Vào tháng Giêng năm 2004, Đề xướng CDIO đã tiếp nhận 12 tiêu chuẩn
mô tả về các chương trình CDIO. Những nguyên tắc hướng dẫn này được
phát triển để đáp ứng mong muốn của các nhà lãnh đạo chương trình, cựu
-------------------(*)
Trích dẫn từ tài liệu: Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch), Cải cách và xây dựng chương
trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, NXB ĐHQG-HCM, 2009 (Bản dịch tiếng Việt
từ nguyên bản: E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. Brodeur, Rethinking Engineering
Education: The CDIO Approach, Copyright © 2007 Springer Science+Business Media, LLC. All
Rights Reserved)

312

Tiêu chuẩn CDIO 313

sinh viên, và các đối tác doanh nghiệp, làm thế nào để nhận biết được các
chương trình CDIO và sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này. Kết
quả là, các Tiêu chuẩn CDIO này định nghĩa những đặc điểm riêng biệt của
...
312
CÁC TIÊU CHUN CDIO
(*)
CƠ S HÌNH THÀNH
Mt d án quc tế ln nhm ci cách chương trình đào to k thut bc đại
hc được khi xướng vào tháng 10 năm 2000. D án này, có tên gi là Đề
xướng CDIO, đã được m rng để bao gm các chương trình k thut trên
toàn thế gii. Tm nhìn ca d án là mang đến cho sinh viên mt nn giáo
dc nhn mnh v nn tng k thu
t trong bi cnh Hình thành Ý tưởng -
Thiết kế - Trin khai - Vn hành (Conceiving – Designing – Implementing
– Operating – CDIO) các h thng và sn phm thc tế. Đề xướng CDIO
đưa ra ba mc tiêu chung cho công tác đào to sinh viên thành nhng người
có kh năng:
nm vng kiến thc chuyên sâu ca nn tng k thut
dn đầu trong vic kiến to và vn hành sn phm và h thng mi
hiu được tm quan trng và tác động chiến lược ca nghiên cu
và phát trin công ngh đối vi xã hi
Đề xướng CDIO to ra các ngun tài liu mà các chương trình c th có th
thích nghi và trin khai để đạt được các mc tiêu này. Nhng ngun tài liu
này h tr cho chương trình đào to được t chc xung quanh các chuyên
ngành h tr ln nhau, đan xen vi các tri nghim hc t
p liên quan đến
các k năng cá nhân và giao tiếp, và các k năng kiến to sn phm, quy
trình, và h thng. Sinh viên nhn được nn giáo dc có các tri nghim
thiết kế - trin khai phong phú và ch động, và hc tp tri nghim, trong
môi trường lp hc và không gian làm vic phc v hc tp hin đại. Mt
trong nhng ngun tài liu này là các Tiêu chun CDIO, được cung cp
trong phn ni dung này. Thông tin chi tiế
t v Đề xướng CDIO được đăng
ti trên trang web http://www.cdio.org
.
CÁC TIÊU CHUN CDIO
Vào tháng Giêng năm 2004, Đề xướng CDIO đã tiếp nhn 12 tiêu chun
mô t v các chương trình CDIO. Nhng nguyên tc hướng dn này được
phát trin để đáp ng mong mun ca các nhà lãnh đạo chương trình, cu
--------------------
(*)
Trích dn t tài liu: H Tn Nht, Đoàn Th Minh Trinh (biên dch), Ci cách và xây dng chương
trình đào to k thut theo phương pháp tiếp cn CDIO, NXB ĐHQG-HCM, 2009 (Bn dch tiếng Vit
t nguyên bn: E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. Brodeur, Rethinking Engineering
Education: The CDIO Approach, Copyright © 2007 Springer Science+Business Media, LLC. All
Rights Reserved)
Tieu chuan CDIO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tieu chuan CDIO - Người đăng: Hải Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tieu chuan CDIO 9 10 102