Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Quốc gia

Được đăng lên bởi pvspro096
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7028 : 2009
SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG
Sterilized fresh milk
Lời nói đầu
TCVN 7028:2009 thay thế TCVN 7028:2002;
TCVN 7028:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên
soạn, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG
Sterilized fresh milk
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa tươi tiệt trùng được sản xuất từ sữa động vật (bò, trâu, dê,
cứu...) để sử dụng trực
tiếp.

2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công
bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp
dụng phiên bản mới
nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, Amd 1:2003), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn
nuôi - Phương
pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus
và các loài khác) trên
đĩa thạch - Phần 1: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker.

TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi Phương pháp định
lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài
khác) trên đĩa thạch
- Phần 3: Phát hiện và dùng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) để đếm số lượng nhỏ.

TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương
pháp định lượng vi
sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 °C.

TCVN 5780:1994, Sữa bột và sữa đặc có đường - Phương pháp xác định hàm lượng asen.
TCVN 6262-1:1997 (ISO 5541-1:1986), Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng coliform - Phần 1: Kỹ
thuật đếm khuẩn
lạc ở 30 °C.

TCVN 6262-2:1997 (ISO 5541-2:1986), Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng coliform - Phần 2: Kỹ
thuật đếm số có
xác suất lớn nhất ỏ 30 °C.

TCVN 6400:1998 (ISO 707:1997), Sữa và sản phẩm sữa - Hướng dẫn lấy mẫu.
TCVN 6402:2007 (ISO 6785:2001), Sữa và sản phẩm sữa - Phát hiện Salmonella.

TCVN 6505-1.2007 (ISO 11866-1:2005), Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Escherichia coli giả
định - Phần 1: Kỹ
thuật đếm số có xác suất lớn nhất sử dụng 4-metylumbelliferyl-b-i-glucuronit (MUG).

TCVN 6505-2:2007 (ISO 11866-2:2005), Sữa và sản phẩm sữa - Định lượng Escherichia coli giả
định - Phần 2: Kỹ
thuật đếm khuẩn lạc ở 44 °C sử dụng màng lọc.

TCVN 6508:2007 (ISO 1211:1999), Sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối
lượng (phương pháp
chuẩn).

TCVN 6...



 !"#$%& '
()*+,-.
%/0%12
"34/*'5%.678.9%.:*;.<9=/>>?@A/BC$D*E%:&$A/F8*
$3G*HI*=9J9
8.9%.:*K3 L)*=%M LN*=,O*=%PH4QR%3/%S9BCT*=*=%U9T*=F<V


 !"#$%& '
@VW%G&BXE"J*=
8.9%.:**C0XE"J*=9%3$A/LY7UZ*=,LN9$D*[.M\$A/,Q*=B6]F^H_.H"8H
9`.VVVa,b$c"J*=d9
71EV
VC U.BU*"e*
X9C U.BU*"e*$/. CM9-*%19%3BU9XE"J*=78.9%.:**C0VK<Bf9X9C U.BU*
"e*=%*g&9T*=
F<%hXE"J*=E%8*FD*,LN9*8.VK<Bf9X9C U.BU*"e*'%T*==%*g&9T*=F<%hXE
"J*=E%8*FD*&f
*%MHF/3=i&9D9X9$c/,IV
Tiêu Chuẩn Quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu Chuẩn Quốc gia - Người đăng: pvspro096
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiêu Chuẩn Quốc gia 9 10 948