Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế 2012

Được đăng lên bởi lenhanblog-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 25304 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3621/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia có tên trong danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

Trần Việt Thanh

DANH MỤC
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ)
TCVN 3989 : 2012
1.
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài Bản vẽ thi công
2.
TCVN 3990 : 2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ
thiết kế xây dựng

3.

TCVN 3991 : 2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

4.

TCVN 4037 : 2012

Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

5.

TCVN 4038 : 2012

Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

6.

TCVN 4056 : 2012

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

7.

TCVN 4087: 2012

Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

8.

TCVN 4205 : 2012

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

9.

TCVN 4260 : 2012
TCVN 4318 : 2012

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

11.

TCVN 4319 : 2012

Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

12.

TCVN 4451 : 2012

Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

10.

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

13.

TCVN 4454 : 2012

Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

14.

TCVN 4470 : 2012

Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

15.

TCVN 4473 : 2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

16.

TCVN 4514 : 2012

Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

17.

TCVN 4529 : 2012

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

18.

TCVN4601 : 2012

Cô...
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3621/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố các Tiêu chuẩn quốc gia có tên trong danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh
DANH MỤC
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ)
1.
TCVN 3989 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài -
Bản vẽ thi công
2.
TCVN 3990 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ
thiết kế xây dựng
3. TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa
4. TCVN 4037 : 2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
5. TCVN 4038 : 2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
6. TCVN 4056 : 2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa
7. TCVN 4087: 2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
8. TCVN 4205 : 2012 Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
9. TCVN 4260 : 2012 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
10.
TCVN 4318 : 2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công
11. TCVN 4319 : 2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
12. TCVN 4451 : 2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Tiêu chuẩn thiết kế 2012 - Trang 2
Tiêu chuẩn thiết kế 2012 - Người đăng: lenhanblog-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế 2012 9 10 64