Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Được đăng lên bởi Công Mèo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
1. Các nội dung cần có các phần sau







Giới thiệu mô hình.
Cơ sở lý thuyết mô hình.
Trình bày các bước làm cụ thể với số liệu Demo.
Kết quả tính toán trên dữ liệu thực tế, cụ thể:
Bộ thông số tính toán (lưới, biên, bước thời gian…)
o Trình bày quá trình hiệu chỉnh (hiệu chỉnh các thông số nào, giá trị hiệu
chỉnh)
o Trình bày và phân tích kết quả tính toán sau khi hiệu chỉnh, bao gồm:
 Phân bố trường vận tốc toàn miền, tại 1 điểm
 Dao động mực nước toàn miền, tại 1 điểm
 Lưu lượng
 So sánh kết quả giữa tính toán và thực đo (nếu có)
Tài liệu tham khảo.

2. Hình thức trình bày bài word





Công thức phải gõ lại, không được cắt dán
Hình ảnh, Bảng biểu phải có chú thích rõ ràng (ví dụ: tên hình/bảng, bảng màu…)
Đánh số trang, canh dòng 1.5, canh lề trang, font Time New Roman, size 13
Mục lục, Danh mục ảnh, Danh mục hình

3. Thang điểm đánh giá
Tiêu chí
Hình thức trình bày bài báo cáo
Nội dung bài báo cáo
Vấn đáp

Điểm
1đ
2đ
2đ

Các phần mềm TUFLOW tiếp tục phát triển và phát triển để đáp ứng những thách thức
của mô hình thủy lực. Điểm mạnh của nó là nhanh chóng , 1D và 2D mạnh mẽ tùy chọn
kết nối, nhiều lĩnh vực 2D, 1D và 2D mô hình hóa các cấu trúc thủy lực, xử lý đê, kè, xử
lý dữ liệu hiệu quả, 1D và 2D dòng siêu chảy và kết quả kiểm tra chất lượng. TUFLOW
là áp dụng cho mô hình lũ lụt ở các sông lớn thông qua đường bộ phức tạp và được
truyền dẫn dòng chảy đô thị, và các cửa sông ven biển và thủy lực. TUFLOW sử dụng
GIS là phương pháp chủ yếu của quản lý dữ liệu, thao tác và trình bày. Việc sử dụng GIS
cho phép đưa vào dễ dàng thay đổi mô hình địa hình để đánh giá tác động ngập.

...
TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
1. Các nội dung cần có các phần sau
Giới thiệu mô hình.
Cơ sở lý thuyết mô hình.
Trình bày các bước làm cụ thể với số liệu Demo.
Kết quả tính toán trên dữ liệu thực tế, cụ thể:
Bộ thông số tính toán (lưới, biên, bước thời gian…)
o Trình bày quá trình hiệu chỉnh (hiệu chỉnh các thông số nào, giá trị hiệu
chỉnh)
o Trình bày và phân tích kết quả tính toán sau khi hiệu chỉnh, bao gồm:
Phân bố trường vận tốc toàn miền, tại 1 điểm
Dao động mực nước toàn miền, tại 1 điểm
Lưu lượng
So sánh kết quả giữa tính toán và thực đo (nếu có)
Tài liệu tham khảo.
2. Hình thức trình bày bài word
Công thức phải gõ lại, không được cắt dán
Hình ảnh, Bảng biểu phải có chú thích rõ ràng (ví dụ: tên hình/bảng, bảng màu…)
Đánh số trang, canh dòng 1.5, canh lề trang, font Time New Roman, size 13
Mục lục, Danh mục ảnh, Danh mục hình
3. Thang điểm đánh giá
Tiêu chí Điểm
Hình thức trình bày bài báo cáo
Nội dung bài báo cáo
Vấn đáp
Các phần mềm TUFLOW tiếp tục phát triển và phát triển để đáp ứng những thách thức
của mô hình thủy lực. Điểm mạnh của nó là nhanh chóng , 1D và 2D mạnh mẽ tùy chọn
kết nối, nhiều lĩnh vực 2D, 1D và 2D mô hình hóa các cấu trúc thủy lực, xử lý đê, kè, xử
lý dữ liệu hiệu quả, 1D và 2D dòng siêu chảy và kết quả kiểm tra chất lượng. TUFLOW
là áp dụng cho mô hình lũ lụt ở các sông lớn thông qua đường bộ phức tạp và được
truyền dẫn dòng chảy đô thị, và các cửa sông ven biển và thủy lực. TUFLOW sử dụng
GIS là phương pháp chủ yếu của quản lý dữ liệu, thao tác và trình bày. Việc sử dụng GIS
cho phép đưa vào dễ dàng thay đổi mô hình địa hình để đánh giá tác động ngập.
TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN - Người đăng: Công Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 9 10 960