Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt Nam

Được đăng lên bởi Thanh Hieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TI£U CHU¢N VI£T NAM TCVN 4455 : 1987

HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- Quy t¾c ghi kÝch thíc,
ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ biÓu b¶ng trªn b¶n vÏ. System of ducuments for
building design – Rules for demensioning, heading technical requirements and tables on
drawings.
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh quy t¾c ghi kÝch thíc, ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ biÓu b¶ng
trªn b¶n vÏ ®Ó lËp tµi liÖu thiÕt kÕ nhµ, c«ng tr×nh thuéc tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n.
1.
Quy t¾c ghi kÝch thíc
1.1.
Khi ghi kÝch thíc vµ kÎ c¸c ®êng dãng, ®êng ghi kÝch thíc ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu
chuÈn nµy, ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn: "HÖ thèng nhÊt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ - Quy t¾c ghi kÝch thíc''.
1.2.
§êng ghi kÝch thíc ph¶i ®Æt c¸ch mÐp vËt thÓ Ýt nhÊt 10mm vµ ®Çu mÐp ph¶i kÐo dµi qu¸
c¸c ®êng dãng biªn tõ 1 ®Õn 3mm (h×nh 1).
T¹i ®iÓm giao nhau gi÷a ®êng ghi kÝch thíc víi c¸c ®êng dãng kÝch thíc ph¶i
0
dïng nÐt ng¾t cã chiÒu dµi tõ 2 ®Õn 4 mm nghiªng 45
giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc.
vÒ bªn ph¶i ®êng dãng ®Ó
C¸c mòi tªn ®îc dïng ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc trong nh÷ng trêng hîp sau: Ghi kÝch thíc
®êng kÝnh, b¸n kÝnh vµ kÝch thíc gãc.
Ghi kÝch thíc b¸n kÝnh gãc lîn.
Ghi kÝch thíc tÝnh tõ mét ®iÓm nµo ®ã ®Õn mét gãc quy íc (h×nh 2).
KÝch thíc cña mòi tªn ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc ph¶i theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn: "HÖ
thèng thèng nhÊt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ. Quy t¾c ghi kÝch thíc".
1.3.
Cao ®é cña mÆt sµn, cña c¸c kÕt cÊu so víi mÆt sµn ph¶i ghi theo ®¬n vÞ mÐt víi ®é chÝnh
x¸c 3 sè lÎ sau dÊu phÈy vµ ghi trªn mòi tªn kÝ hiÖu.
KÝ hiÖu cao ®é lµ mòi tªn h×nh tam gi¸c ®Òu, t« nöa ®en nöa tr¾ng, ®é cao cña tam gi¸c b»ng ®é
cao cña ch÷ sè ghi cao ®é.
Cao ®é ± 0,000 ®îc quy íc lµ mÆt sµn tÇng 1.
Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu cao h¬n ± 0,000 lµ cao ®é d¬ng (+) Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu thÊp h¬n ±
0,000 lµ cao ®é ©m (-)
Ph¶i ghi dÊu ©m (-) tríc ch÷ sè cao ®é ©m, ®èi víi chØ sè cao ®é d¬ng (+) cho phÐp kh«ng ghi
dÊu (+).
ThÝ dô:

1.3.1. Cao ®é trªn mÆt c¾t vµ mÆt hiÖn, mÆt ®øng ghi theo ®êng dãng tõ c¸c kÕt cÊu vµ
c¸c bé phËn cña nhµ, c«ng tr×nh (h×nh 3a). Cao ®é trªn mÆt b»ng ghi ngay t¹i cao
TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVN 4455 : 1987

®é cÇn ghi (h×nh 3b) hoÆc dÉn ra ngoµi h×nh vÏ nh quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3.2. díi

®©y.
1.3.2. Trêng hîp mËt ®é h×nh vÏ qu¸ dµy ®Æc, tØ lÖ h×nh vÏ nhá, cho phÐp ghi ch÷ sè chØ
cao ®é trªn ®êng dãng kÐo tõ vÞ trÝ cÇn ghi cao ®é ra ngoµi (h×nh 4)
1.4.
Trªn b¶n vÏ, c¸c trÞ sè gãc nghiªng ph¶i ghi theo tõng gãc nghiªng vµ viÕt b»ng
ph©n sè. Trêng hîp cÇn thiÕt cho ...
TI£U CHU¢N VI£T NAM TCVN 4455 : 1987
HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- Quy t¾c ghi kÝch thíc,
ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ biÓu b¶ng trªn b¶n vÏ. System of ducuments for
building design Rules for demensioning, heading technical requirements and tables on
drawings.
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh quy t¾c ghi kÝch thíc, ch÷ tiªu ®Ò, c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ biÓu b¶ng
trªn b¶n vÏ ®Ó lËp tµi liÖu thiÕt kÕ nhµ, c«ng tr×nh thuéc tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n.
1. Quy t¾c ghi kÝch thíc
1.1. Khi ghi kÝch thíc vµ kÎ c¸c ®êng dãng, ®êng ghi kÝch thíc ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu
chuÈn nµy, ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn: "HÖ thèng nhÊt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ - Quy t¾c ghi kÝch th-
íc''.
1.2. §êng ghi kÝch thíc ph¶i ®Æt c¸ch mÐp vËt thÓ Ýt nhÊt 10mm vµ ®Çu mÐp ph¶i kÐo dµi qu¸
c¸c ®êng dãng biªn tõ 1 ®Õn 3mm (h×nh 1).
T¹i ®iÓm giao nhau gi÷a ®êng ghi kÝch thíc víi c¸c ®êng dãng kÝch thíc ph¶i
0
dïng nÐt ng¾t cã chiÒu dµi tõ 2 ®Õn 4 mm nghiªng 45
giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc.
vÒ bªn ph¶i ®êng dãng ®Ó
C¸c mòi tªn ®îc dïng ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc trong nh÷ng trêng hîp sau: Ghi kÝch thíc
®êng kÝnh, b¸n kÝnh vµ kÝch thíc gãc.
Ghi kÝch thíc b¸n kÝnh gãc lîn.
Ghi kÝch thíc tÝnh tõ mét ®iÓm nµo ®ã ®Õn mét gãc quy íc (h×nh 2).
KÝch thíc cña mòi tªn ®Ó giíi h¹n phÇn ghi kÝch thíc ph¶i theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn: "HÖ
thèng thèng nhÊt c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ. Quy t¾c ghi kÝch thíc".
1.3. Cao ®é cña mÆt sµn, cña c¸c kÕt cÊu so víi mÆt sµn ph¶i ghi theo ®¬n vÞ mÐt víi ®é chÝnh
x¸c 3 sè lÎ sau dÊu phÈy vµ ghi trªn mòi tªn kÝ hiÖu.
KÝ hiÖu cao ®é lµ mòi tªn h×nh tam gi¸c ®Òu, t« nöa ®en nöa tr¾ng, ®é cao cña tam gi¸c b»ng ®é
cao cña ch÷ sè ghi cao ®é.
Cao ®é 0,000 ®± îc quy íc lµ mÆt sµn tÇng 1.
Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu cao h¬n 0,000 lµ cao ®é d± ¬ng (+) Cao ®é cña c¸c kÕt cÊu thÊp h¬n ±
0,000 lµ cao ®é ©m (-)
Ph¶i ghi dÊu ©m (-) tríc ch÷ sè cao ®é ©m, ®èi víi chØ sè cao ®é d¬ng (+) cho phÐp kh«ng ghi
dÊu (+).
ThÝ dô:
1.3.1. Cao ®é trªn mÆt c¾t vµ mÆt hiÖn, mÆt ®øng ghi theo ®êng dãng tõ c¸c kÕt cÊu vµ
c¸c bé phËn cña nhµ, c«ng tr×nh (h×nh 3a). Cao ®é trªn mÆt b»ng ghi ngay t¹i cao
TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVN 4455 : 1987
®é cÇn ghi (h×nh 3b) hoÆc dÉn ra ngoµi h×nh vÏ nh quy ®Þnh trong ®iÒu 1.3.2. díi
Tiêu chuẩn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt Nam - Người đăng: Thanh Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt Nam 9 10 194