Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt nam 2012

Được đăng lên bởi Nguyen Duong Minh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập
Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.
Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.
Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.
Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.
Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.
Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.
Tập 8- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bêtông cốt thép.
Tập 10-Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.
Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng (1384 trang A4).

I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN.
1.Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.
1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.
2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu
chuẩn thiết kế.
4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế.
5.TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện.
6.TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ.
7.TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết
kế.
8.TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường.
II.TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG.
9. TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt cơ bản.
10. TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa.
11. TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại.
12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.
13. TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.

14. TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật.
15. TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây
dựng trong vùng Karst.
16. TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá.
17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.
18. 22 TCN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn
định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở.
19. 14 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các
công trình ngầm.
20. 14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng.
21. 14 TCN 115-2000 Thành phần, nộ...
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập
Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.
Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.
Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.
Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.
Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.
Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.
Tập 8- Tu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bêtông cốt thép.
Tập 10-Tu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.
Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.
Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng (1384 trang A4).
I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN.
1.Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.
1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.
2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu
chuẩn thiết kế.
4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế.
5.TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện.
6.TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ.
7.TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết
kế.
8.TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường.
II.TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG.
9. TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt cơ bản.
10. TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa.
11. TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại.
12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.
13. TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.
Tiêu chuẩn Việt nam 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt nam 2012 - Người đăng: Nguyen Duong Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt nam 2012 9 10 147