Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng 271991

Được đăng lên bởi Anh Cường
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình
công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
Electric distribution network in dwellings and public building – Design standard
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn
hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, kí túc xá...), đồng thời cũng áp dụng cho các loại
công trình công cộng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình đặc biệt cũng như cho các thiết trí điện đặc
biệt trong các công trình công cộng.
Việc thiết đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏa mãn các yêu
cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Với các công trình công cộng
còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của mỗi loại
công trình.
Tiêu chuẩn này thay thế Quy phạm đặt thiết bị điện trong các công trình kiến trúc TCXD
27:1967.
1. Quy định chung
1.1.Khi thiết kế cấp điện cho nhà ở và công trình công cộng phải đảm bảo các yêu cầu quy định
đối với mỗi loại hộ tiêu thụ điện về độ tin cậy cung cấp theo QUá TRìNHĐ 11 TCXD 18:1984.
Phân loại các hộ tiêu thụ điện và thiết bị tiêu thụ điện theo độ tin cậy cung cấp điện xem phụ lục
2.
1.2.Điện áp phải tính toán để cấp điện cho các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
(trừ cho các động cơ điện) không được lớn hơn 220V. Với những công trình hiện có điện áp lưới
220/110V cần chuyển sang điện áp lưới 380/220V nếu xét thấy phù hợp các yêu cầu kinh tế kỹ
thuật.
1.3.Cấp điện cho các động cơ điện (máy điện) phải lấy từ lưới điện 380/220V trung tính nối đất
trực tiếp.
1.4.Trong nhà ở và các công trình công cộng cần dự phòng một công suất không dưới 5% tổng
công suất của công trình để cấp điện cho chiếu sáng quảng cáo, tủ kính quầy hàng, trang trí mặt
nhà, hệ thống điều độ, các bảng và các tín hiệu chỉ dẫn bằng ánh sáng, các hệ thống tín hiệu âm
thanh, phòng chữa cháy, cũng như các đèn báo chướng ngại của công trình...
1.5.Tổn thất điện áp ở cực của các bóng đèn và của các thiết bị động lực đặt xa nhất so với điện
áp định mức không được vượt quá các trị số sau:
- Đối với chiếu sáng làm việc:  5%
- Đối với chiếu sáng phân tán người và chiếu sáng sự cố:  5%
- Đối với các thiết bị điện áp 12 đến 42V (tính từ nguồn cấp điện):  10%
- Đối với động cơ điện:
+ Làm việc lâu dài ở chế độ ổn định  5%
+ Làm việc lâu dài ở chế độ sự cố  15%
Chú thích:
- Các lưới điện, kể cả lưới điện điều khiển từ xa và điều khiển tự động cần phải cần được kiểm
tra với ...
TCXD 27 : 1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình
công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
Electric distribution network in dwellings and public building Design standard
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà (Nhà n
hộ, nhà n vườn, nhà kiểu khách sạn, kí túc xá...), đồng thời cũng áp dng cho các loại
công trình công cộng.
Tiêu chuẩn này không áp dng cho các ng trình đặc biệt cũng như cho các thiết trí điện đặc
bit trong các công trình công cng.
Vic thiết đặt các thiết bị điện trong nhà và ng trình ng cng còn phi thỏa mãn các yêu
cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Với các công trình công cộng
còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của mi loại
công trình.
Tiêu chuẩn này thay thế Quy phạm đặt thiết bị điện trong các công trình kiến trúc TCXD
27:1967.
1. Quy định chung
1.1.Khi thiết kế cấp điện cho nhà và ng trình công cộng phải đm bảo các yêu cầu quy định
đối với mi loại hộ tiêu thđiện về độ tin cậy cung cấp theo QUá TRìNHĐ 11 TCXD 18:1984.
Phân loi các hộ tiêu thđiện và thiết bị tiêu thụ điện theo độ tin cậy cung cấp điện xem phụ lục
2.
1.2.Điện áp phải tính toán để cấp điện cho các thiết bị điện trong nhà và công trình ng cộng
(trcho các động cơ điện) không được lớn hơn 220V. Với những công trình hiện điện áp lưới
220/110V cần chuyển sang điện áp lưới 380/220V nếu xét thấy phù hợp các yêu cầu kinh tế k
thut.
1.3.Cấp điện cho các động điện (máy điện) phải lấy tlưới điện 380/220V trung tính nối đất
trực tiếp.
1.4.Trong nhà và các ng trình ng cng cần dự phòng một công suất không dưới 5% tổng
công suất của ng trình để cấp điện cho chiếu sáng qung cáo, tkính quầy hàng, trang tmặt
nhà, hthống điều độ, các bảng và các tín hiu chỉ dn bằng ánh ng, các hệ thống tín hiệu âm
thanh, phòng chữa cháy, cũng như các đèn báo chướng ngại của công trình...
1.5.Tn thất điện áp cực của các bóng đèn ca các thiết bị động lực đặt xa nhất so với điện
áp định mức không được vượt quá các trị số sau:
- Đối với chiếu sáng làm việc: 5%
- Đối với chiếu sáng phân tán người và chiếu sáng sự cố: 5%
- Đối với các thiết bị điện áp 12 đến 42V (tính từ nguồn cấp điện): 10%
- Đối với động cơ điện:
+ Làm việc lâu dài ở chế độ ổn định 5%
+ Làm việc lâu dài ở chế độ sự c 15%
Chú thích:
- Các lưới điện, kể cả lưới điện điều khiển từ xa và điều khiển tự động cần phải cần được kiểm
tra với chế độ khởi động các công tơ điện.
- Các lưới điện chiếu sáng, khi ở chế độ sự cố cho phép giảm điện áp tới 12% trị số điện áp định
mức
Tiêu chuẩn xây dựng 271991 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng 271991 - Người đăng: Anh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng 271991 9 10 531