Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam 323

Được đăng lên bởi dinhthinh288
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2004/QĐ-BXD

---------Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành TCXDVN 323 : 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế "
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản ngày 23 / 3/ 2004 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật
chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn " Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn
thiết kế "
- Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại công văn
số 481 / VNCKT-TC ngày 24 / 9 / 2004 và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt
Nam :
TCXDVN 323 : 2004 " Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế "
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN

Đã ký

Nguyễn Hồng Quân

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

NHÀ Ở CAO TẦNG- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
HIGH RISE APARTMENT BUILDING- DESIGN STANDARD

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng
đến 40 tầng
Chú thích: Khi thiết kế nhà ở dưới 9 tầng và nhà ở tập thể kiểu ký túc xá
có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
2. Tài liệu viện dẫn
Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
TCVN 2737-1995- Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế
TCVN 5760-1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và
sử dụng
TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết
kế
TCVN 4474-1987- Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4513-1988- Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4605-1988- Kỹ thuật nhiệt- kết cấu ngăn che- Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCXD 16-1986- Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
TCXD 29-1991- Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng
TCXD 25-1991- Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kế
TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện trong nh...
BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 26/2004/QĐ-BXD
----------
Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Về việc ban hành TCXDVN 323 : 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế "
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản ngày 23 / 3/ 2004 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật
chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn " Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn
thiết kế "
- Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại công văn
số 481 / VNCKT-TC ngày 24 / 9 / 2004 và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩny dựng Việt
Nam :
TCXDVN 323 : 2004 " Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế "
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc Thủ trưởng các đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo
- Bộ Tư pháp Đã ký
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHCN
Nguyễn Hồng Quân
Tiêu chuẩn xây dựng việt nam 323 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng việt nam 323 - Người đăng: dinhthinh288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng việt nam 323 9 10 295