Ktl-icon-tai-lieu

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Doanh nghiệp:
Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp: …………………….do ……………………….. cấp.
Ngày cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:

Biểu số: 02/BC-20

TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG)
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM ……………………….
Tổng thu nhập bình quân của người lao động (VN đồng)
Chia ra
Stt

Chỉ tiêu

1

2

Tổng cộng

Tiền lương
cơ bản theo
HĐLĐ

Các khoản
phụ cấp

Các khoản
khác

3

4

5

6

Tổng số lao
động thực hiện
ghi ở dòng năm
báo cáo

Tiền lương tối
thiểu DN áp
dụng
(đồng/tháng)

7

8

Thực hiện năm ………..
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
Thực hiện năm ……….
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bìnhThực hiện Quý I năm ………
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình

Ghi chú:
Cột số 7: Dòng thực hiện năm …….., …….., ……. ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động có trả
lương.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

...
Doanh nghiệp:
Số giấy phép cấp thành lập doanh nghiệp: …………………….do ……………………….. cấp.
Ngày cấp: Biểu số: 02/BC-20
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG)
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM ……………………….
Stt Chỉ tiêu
Tổng thu nhập bình quân của người lao động (VN đồng)
Tổng số lao
động thực hiện
ghi ở dòng năm
báo cáo
Tiền lương tối
thiểu DN áp
dụng
(đồng/tháng)
Tổng cộng
Chia ra
Tiền lương
cơ bản theo
HĐLĐ
Các khoản
phụ cấp
Các khoản
khác
1 2 3 4 5 6 7 8
Thực hiện năm ………..
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
Thực hiện năm ……….
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình-
Thực hiện Quý I năm ………
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
Ghi chú:
Cột số 7: Dòng thực hiện năm …….., …….., ……. ghi tổng số lao động thực hiện năm người sử dụng lao động có trả
lương.
Ngày …. tháng …. năm
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG THU NHẬP (ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 9 10 538