Ktl-icon-tai-lieu

tính tiền điện luỹ tiến

Được đăng lên bởi rebornxox-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng tính tiền điện tháng 10 năm 2013
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Chỉ số sử dụng
Số KW sử dụng
Mới
Cũ
1253466
1251932
1534
8587845
8586870
975
15542343
15541289
1054
743843
743642
201
465786
465601
185
5487598
5486577
1021
54798
54286
512
348798
348177
621
6239809
6238948
861
1244398
1243256
1142
43438
43290
148
991334
991078
256
34555
34457
98

Họ Tên
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Công ty Rạng Đông
UBNDThị Xã Gia Nghĩa
Công ty xây dựng Hoa Sen
Lê Thị Dương
Công An TX Gia Nghĩa
UBND Phường A
Công ty ABC
UBND Phường B
Công ty TNHH An Bình
Đỗ Thị Hằng
Phan Thị Thanh Hải
Nguyễn Văn Nam

Đối tượng sử dụng
CQNN
CQTN
CQNN
CQTN
GĐ
CQNN
CQNN
CQTN
CQNN
CQTN
GĐ
GĐ
GĐ

Bảng giá:
Đối tượng
Cơ quan nhà nước (CQNN)
Cơ quan tư nhân (CQTN)
Hộ gia đình (GĐ)

Định mức
500KW đầu
Còn lại
300KW đầu
Còn lại
100KW đầu
50KW tiếp theo
Còn lại

Giá
1200
2000
1500
2500
1100
1400
1800

Thành tiền
2668000
2137500
1708000
301500
243000
1642000
624000
1252500
1322000
2555000
177200
370800
107800

...
Bảng tính tiền điện tháng 10 năm 2013
Stt Họ Tên
Chỉ số sử dụng
Số KW sử dụng Đối tượng sử dụng
Mới
1 Chi cục thuế TX Gia Nghĩa 1253466 1251932 1534 CQNN
2 Công ty Rạng Đông 8587845 8586870 975 CQTN
3 UBNDThị Xã Gia Nghĩa 15542343 15541289 1054 CQNN
4 Công ty xây dựng Hoa Sen 743843 743642 201 CQTN
5 Lê Thị Dương 465786 465601 185
6 Công An TX Gia Nghĩa 5487598 5486577 1021 CQNN
7 UBND Phường A 54798 54286 512 CQNN
8 Công ty ABC 348798 348177 621 CQTN
9 UBND Phường B 6239809 6238948 861 CQNN
10 Công ty TNHH An Bình 1244398 1243256 1142 CQTN
11 Đỗ Thị Hằng 43438 43290 148
12 Phan Thị Thanh Hải 991334 991078 256
13 Nguyễn Văn Nam 34555 34457 98
Bảng giá:
Đối tượng Định mức G
Cơ quan nhà nước (CQNN)
500KW đầu 1200
Còn lại 2000
Cơ quan tư nhân (CQTN)
300KW đầu 1500
Còn lại 2500
Hộ gia đình (GĐ)
100KW đầu 1100
50KW tiếp theo 1400
Còn lại 1800
tính tiền điện luỹ tiến - Trang 2
tính tiền điện luỹ tiến - Người đăng: rebornxox-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tính tiền điện luỹ tiến 9 10 300