Ktl-icon-tai-lieu

tính toán thiết kế ván khuôn

Được đăng lên bởi haixd5
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3175 lần   |   Lượt tải: 4 lần
M

S

À TÍNH TOÁN KHI THI

Th

Ph

– B môn Công ngh

à Qu

:T

PH
I.1

T
ên k

-T
bê tông c

ê tông c

àt

à các ho t

ình thi công.

ê tông: 640-2500 daN/m3.

-T

– 2400 daN/m3

-T
-20 daN/m2

- Tr
Tiêu chu

-70 daN/m2.

nh
à 240 daN/m 2
à 360 daN/m2 trong quá trình
ê tông.

êu c

thi

ên ván khuôn (daN/ m2)có th

T

Sàn ph
Ch

lo
B

ê tông

không d

ày (cm)

8

10

12

15

18

20

22

25

28

30

Bêtông n

1600 daN/m 3

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

Bê tông n

2000 daN/m3

390

440

490

540

590

640

690

740

790

840

Bê tông n

daN/m3

420

480

540

600

660

720

780

840

900

960

Sàn s
Chi cao
(cm)
d

20

àm vi

Kho
B

15

àn kh

Kho
Sàn 5 cm Sàn 6 cm

Sàn
8cm

B
d

Sàn 5 cm

Sàn 6 cm

Sàn8
cm

10

425

455

490

10

435

98

470

12

440

470

505

12

445

100

480

15

450

480

510

15

455

102

490

10

455

485

520

10

455

101

485

12

470

500

530

12

470

104

500

15

485

510

545

15

480

106

510

25

10

480

510

540

10

480

106

510

12

500

530

560

12

490

108

520

15

520

550

580

15

505

111

530

àn kh
Kho

(cm)

Chi
cao (cm)

ngoài

trong

10

60x60

15
20

25

30
T
liên t

B

ày sàn (cm)

5

6

8

9

12

50x50

430

495

520

550

-

60x60

50x50

520

555

585

615

-

60x60

50x50

590

620

645

675

-

90x90

75x75

530

560

590

620

685

60x60

50x50

620

650

680

710

-

90x90

75x75

575

515

640

665

730

60x60

50x50

695

730

760

785

-

90x90

75x75

635

665

695

730

790

ên ván khuôn sàn, s
ên. T

ch

Hình 1: S

trí b

I.2

Áp l

ê tông.

T

ành có

tính ch

àt

ên ván khuôn sàn. V

ê tông

ào khuôn
th

ê tông b
ì áp l
I.2.1

ày tri

êu.

H

ên ván khuôn.

Tr

ê tông vào trong ván khuôn áp l
3

c

2400 daN/m .

ê tông: áp l
T
trong ván khuôn. Khi t
c

ào t
ên thì bê tông càng nhanh l

ê tông vào
à áp l

ên nhanh theo t
I.2.2

T

ê tông.

T

ê tông gây ra tùy t

4710

2

daN/m /m.
I.2.3

T

Nhi
khuôn. Nhi

I.2.4

ê tông t
ê tông th

ò quan tr
hóa c

Các lo

M
ê tông vào ván khuôn, khe h
y

à thi công bê tông c t thép toàn kh
I.2.5
I.2.5.1

Tr

ên ván khuôn m
V

Áp l
+V

ê tông R

2,1 m/h.
9000.R
T
2400h.

P = 720 +

+V

ê tông R > 2,1 m/h.

P = 720 +

43400
2800.R
+
T
T

P: áp l
R: T

ê tông m/h.

T nhi

ê tông , 0C.
ê tông trong ván khuôn; m.

h: chi

P, áp l

T
bê tông

330C

(m/h)

270C

220C

160C

100C

5 0C

0,3

1197

1254

1331

1436

1580

1796

0,6

1676

1796

1949

2155

2442

2873

0,9

2155

2337

2566

2873

3304

3950

1,2

2633

2873

3179

3591...
M S À TÍNH TOÁN KHI THI
Th Ph B môn Công ngh à Qu
PH : T
I.1 T
- T ên k ê tông c
bê tông c à t à các ho t ình thi công.
- T ê tông: 640-2500 daN/m
3
.
- T – 2400 daN/m
3
- Tr -20 daN/m
2
-70 daN/m
2
.
Tu chu êu c nh à 240 daN/m
2
thi à 360 daN/m
2
trong quá trình ê tông.
T ên ván khn (daN/ m
2
) th
n ph
Ch lo ê tông không d
B ày (cm) 8 10 12 15 18 20 22 25 28 30
ng n 1600 daN/m
3
360 400 440 480 520 560 600 640 680 720
Bê tông n 2000 daN/m
3
390 440 490 540 590 640 690 740 790 840
Bê tông n daN/m
3
420 480 540 600 660 720 780 840 900 960
Sàn s àn kh àm vi
Chi cao
(cm)
Kho Kho
B
d
Sàn 5 cm
Sàn 6 cm
Sàn
8cm
B
d
Sàn 5 cm Sàn 6 cm
Sàn8
cm
15
10
12
15
425
440
450
455
470
480
490
505
510
10
12
15
435
445
455
98
100
102
470
480
490
20
10
12
15
455
470
485
485
500
510
520
530
545
10
12
15
455
470
480
101
104
106
485
500
510
tính toán thiết kế ván khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán thiết kế ván khuôn - Người đăng: haixd5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tính toán thiết kế ván khuôn 9 10 69