Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức dọn bếp

Được đăng lên bởi Snow Flower
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÍ NGHIỆP ODA TC-CM

Chi Đoàn Thanh Niên

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá: 01 /KH-ÑTN

BRVT, ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2015

GĐ. VŨ KIM DUẨN

KEÁ HOAÏCH
Toå chöùc dọn dẹp nhà bếp xí nghiệp ODA

PHEÂ DUYEÄT

- Caên cöù vaøo keá hoaïch coâng taùc Ñoaøn thanh nieân naêm 2015 cuûa chi đoàn xí
nghiệp ODA.
- Caên cöù vaøo nhu caàu reøn luyeän tính tự giác cuûa Ñoaøn vieân thanh nieân taïi
ñôn vò.
- Chi Ñoaøn cô sôû xí nghiệp ODA - Taân Caûng Caùi Meùp laäp keá hoaïch toå chöùc
thöïc hieän dọn dẹp nhà bếp xí nghiệp ODA
I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU.
- Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thöïc tieãn veà reøn luyeän tính tự giác cuûa Ñoaøn
vieân thanh nieân taïi ñôn vò.
- Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng phong traøo thanh nieân kết hợp với phòng hành
chính và bếp ăn vệ sinh
II. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN
- Keá hoaïch trieån khai : từ 13h30 thứ 6 hàng tuần kể từ ngaøy 09/01/2015
- Vò trí : tại nhà ăn xí nghiệp cảng ODA
- Thaønh phaàn tham gia: Ñoaøn vieân thanh nieân và hội phụ nữ taïi ñôn vò.
III. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN.
1. Tieán ñoä thöïc hieän coâng trình:
- Thôøi gian trieån khai: Ngaøy 08/01/2015.
- Thôøi gian thöïc hieän:
Ngaøy 09/01/2015 (thứ sáu hàng tuần)
Nơi nhận:
- BGĐ
- Chi Đoàn; N.02b

TM. BÍ THƯ CHI TOÀN
P. BÍ THƯ

LÊ BẢO NGA

...
XÍ NGHIỆP ODA TC-CM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Chi Đoàn Thanh Niên Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá: 01 /KH-ÑTN BRVT, ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2015
PHEÂ DUYEÄT
KEÁ HOAÏCH
GĐ. VŨ KIM DUN Toå chöùc dn dp nhà bếp xí nghiệp ODA
- Caên cöù vaøo keá hoaïch coâng taùc Ñoaøn thanh nieân naêm 2015 cuûa chi đoàn xí
nghiệp ODA.
- Caên cöù vaøo nhu caàu reøn luyeän tính tự giác cuûa Ñoaøn vieân thanh nieân taïi
ñôn vò.
- Chi Ñoaøn cô sôû xí nghiệp ODA - Taân Caûng Caùi Meùp laäp keá hoaïch toå chöùc
thöïc hieän dn dp nhà bếp xí nghip ODA
I. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU.
- Nhaèm ñp öùng nhu cu tïc tieãn veà reøn luyeän tính t giác cuûa Ñoaøn
vieân thanh nin ti ñôn vò.
- Ñy mnh caùc hoaït ñng phong traøo thanh nieân kết hp vi png hành
chính bếp ăn vệ sinh
II. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN
- K hoch trieån khai : t 13h30 th6 hàng tun kể từ ngaøy 09/01/2015
- Vò t : ti n ăn nghiệp cảng ODA
- Thaønh phn tham gia: Ñon vin thanh nieân và hội phn taïi ñôn vò.
III. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN.
1. Tieán ñoä thöïc hieän coâng trình:
- Thôøi gian trieån khai:Ngaøy 08/01/2015.
- Thôøi gian thöïc hieän: Ngaøy 09/01/2015 (thứ sáu hàng tuần)
Nơi nhận:
- BGĐ
TM. BÍ THƯ CHI TOÀN
P. BÍ THƯ
- Chi Đoàn; N.02b
LÊ BẢO NGA
Tổ chức dọn bếp - Người đăng: Snow Flower
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tổ chức dọn bếp 9 10 69