Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên

Được đăng lên bởi conam93
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH
***
Số: 16 /HD-ĐTN
Vĩnh Long, ngày 04 tháng 9 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên
Căn cứ Điều 4 chương 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ kế hoạch số 47 KH/ĐTN ngày 28/8/2014 của BCH Đoàn trường về
việc tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc.
BTV Đoàn trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long xây dựng hướng dẫn tổ
chức lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên chi đoàn Giáo viên, Văn phòng như sau:
1. Quy định chung:
- Đoàn viên đủ 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn.
- Lễ trưởng thành cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn viên được tiến hành vào
các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5, 02/9 và 22/12 hàng năm. Hoặc trong những hoạt
động, sinh hoạt truyền thống của chi đoàn, đại hội chi đoàn.
- Lễ trưởng thành Đoàn được tổ chức ở cấp Đoàn trường hoặc chi đoàn trực
tiếp quản lý đoàn viên.
2. Quy trình tiến hành trưởng thành đoàn:
- Bước 1: Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách gửi về BCH
Đoàn trường những đoàn viên đủ 30 tuổi và thông báo cho đoàn viên đó biết.
- Bước 2: Khi có danh sách đoàn viên đủ 30 tuổi, Ban chấp hành chi đoàn
cần tổ chức gặp mặt để nắm tâm tư, nguyện vọng của số đoàn viên đó. Nếu đoàn viên
đến tuổi trưởng thành Đoàn nhưng có nguyện vọng tiếp tục ở lại sinh hoạt Đoàn, thì
chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban Chấp hành Đoàn trường số đoàn viên có
nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt và số đoàn viên trưởng thành để Đoàn trường xem xét
quyết định.
- Bước 3: Ban thường vụ Đoàn trường trực tiếp ra quyết định trưởng thành
đoàn cho Đoàn viên.
- Bước 4: Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và
tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú thì trong
buổi lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho
Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

3. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin trưởng thành đoàn (theo mẫu 01-TTĐ kèm theo)
+ Công văn đề nghị của BCH chi đoàn, kèm theo danh sách.
4. Chương trình lễ trưởng thành đoàn:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp
của Đoàn viên trưởng thành.
- Trao "Quyết định cho đoàn viên trưởng thành" và tặng phẩm kỷ niệm (nếu
có) cho đoàn viên trưởng thành.
- Đại diện đoàn viên trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
- Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn phát biểu.
- Đại diện Đảng ủy, BTV Đoàn trường và các đại biểu khác phát biểu.
- Kết thúc.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức trưởng thành đ...
TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH
***
Số: 16 /HD-ĐTN Vĩnh Long, ngày 04 tháng 9 năm 2014
HƯỚNG DẪN
Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên
Căn cứ Điều 4 chương 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ CMinh;
Căn c kế hoạch số 47 KH/ĐTN ngày 28/8/2014 của BCH Đoàn trường về
việc tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc.
BTV Đoàn trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long xây dựng hướng dẫn t
chc lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên chi đoàn Go viên, Văn phòng như sau:
1. Quy định chung:
- Đoàn viên đ 30 tuổi, chi đoàn làm l trưởng thành Đoàn.
- Ltrưởng thành cho đoàn viên khi hết tuổi đoàn viên được tiến hành vào
các dịp kniệm ngày: 26/3, 19/5, 02/9 22/12 ng năm. Hoc trong những hoạt
động, sinh hoạt truyền thống của chi đoàn, đại hội chi đoàn.
- Ltrưởng thành Đoàn được tchức cp Đoàn trường hoặc chi đoàn trực
tiếp quản lý đoàn viên.
2. Quy trình tiến hành trưởng thành đoàn:
- Bước 1: Hàng m, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách gửi về BCH
Đoàn trường những đoàn viên đủ 30 tuổi và thông báo cho đoàn viên đó biết.
- Bước 2: Khi có danh sách đoàn viên đủ 30 tui, Ban chấp hành chi đoàn
cần t chức gặp mặt đnắm tâm tư, nguyện vọng của sđoàn viên đó. Nếu đoàn viên
đến tuổi trưởng thành Đoàn nhưng nguyện vọng tiếp tục lại sinh hoạt Đoàn, thì
chi đoàn lập danh sách báo cáo với Ban Chấp hành Đn trường s đoàn viên có
nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt và sđn viên trưởng thành đĐoàn trường xem xét
quyết định.
- Bước 3: Ban thường vụ Đoàn trường trực tiếp ra quyết định trưởng thành
đoàn cho Đn viên.
- Bước 4: Ltrưởng thành phi được chuẩn bthật chu đáo, trang trọng và
tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu thì trong
bui lễ trưởng thành Đoàn cần tiến hành luôn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đó cho
Đảng xem xét bồi dưỡng kết np.
Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên - Trang 2
Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên - Người đăng: conam93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổ chức trưởng thành Đoàn cho đoàn viên 9 10 374