Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu CM4
1. TỈNH/THÀNH PHỐ
----------

TỜ KHAI
CHỨNG MINH NHÂN DÂN

2 ..........................

3. Số…………........

5. Họ tên (1)....................................................... Nam/nữ..................................................
6. Tên gọi khác:..................................................................................................................
Ảnh
3x4

7. Sinh ngày:……/……/……tại........................................................................................
8. Nguyên quán: ................................................................................................................
9. Nơi ĐKHK thường trú:..................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11.Dân tộc:.................................12. Tôn giáo:.............................. 13.Trình độ học vấn:......................................
14. Họ tên cha:.......................................................................................................................................................
15. Họ tên mẹ:........................................................................................................................................................
16. Họ tên vợ, chồng:.............................................................................................................................................
17. Chứng minh nhân dân cũ số.....................................cấp ngày......................... nơi cấp....................................
18. Dấu vết riêng và dị hình:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ngón trỏ
trái

Ngón trỏ
phải

................................................................................................................................
.........
Mẫu CM4
1. TỈNH/THÀNH PHỐ
----------
TỜ KHAI
CHỨNG MINH NHÂN DÂN
3. Số…………........
2 ..........................
5. Họ tên (1).......................................................Nam/nữ..................................................
6. Tên gọi khác:..................................................................................................................
7. Sinh ngày:……/……/……tại........................................................................................
8. Nguyên quán: ................................................................................................................
9. Nơi ĐKHK thường trú:..................................................................................................
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11.Dân tộc:.................................12. Tôn giáo:..............................13.Trình độ học vấn:......................................
14. Họ tên cha:.......................................................................................................................................................
15. Họ tên mẹ:........................................................................................................................................................
16. Họ tên vợ, chồng:.............................................................................................................................................
17. Chứng minh nhân dân số.....................................cấp ngày......................... nơi cấp....................................
18. Dấu vết riêng dị hình:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
……, ngày…….tháng…….năm 20..
NGƯỜI KHAI TÊN
(Ký, ghi họ tên)
_________________________
(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.
Ảnh
3 x 4
Ngón trỏ
trái
Ngón trỏ
phải
Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân 9 10 537