Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số:01/06-BNG/LS//TKHC

BỘ NGOẠI GIAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm,
ph«ng nÒn mµu s¸ng, mắt
nhìn thẳng, đầu để trần,
không đeo kính màu, ¸o
mµu sÉm.
- Ảnh chụp cách đây
không quá 1 năm.
- Dán 1 ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ ảnh.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Họ và tên (chữ in):........................................................................................
Sinh ngày:........... tháng........năm............
Nam..............Nữ................
Nơi sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.................................... cấp ngày:........................ tại:..................................
Nghề nghiệp: ...............................................................Cơ quan công tác:..................................................
Địa chỉ cơ quan: .......................................................... Điện thoại:..............................................................
Chức vụ:.......................................................................Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang):............................
Công chức/viên chức*: Loại: ..............................Bậc:.................... Ngạch: ...............................................
Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số: ..................................... cấp ngày: ................... tại:.........................
hoặc/và hộ chiếu Công vụ số:................................................ cấp ngày:.................... tại:..........................
Nay đi đến nước: .................................................Quá cảnh nước:..............................................................
Mục đích chuyến đi:.....................................................................................................................................
Dự định xuất cảnh ngày:...................................... . Thời gian làm việc ở nước ngoài: ................................
Số thứ tự:..........................trong Văn bản cử đi nước ngoài số:................................................................... ,
ngày..................................; Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài: ........
Mẫu số:01/06-BNG/LS//TKHC
BỘ NGOẠI GIAO
-Nộp 03 nh, c 4x6cm,
ph«ng nÒn u s¸ng, mắt
nhìn thẳng, đầu đ trần,
không đeo kính màu, ¸o
mµu sÉm.
- Ảnh chụp cách đây
không q 1 năm.
- n 1 ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ nh.
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------------------------------
TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO
Họ tên (ch in):........................................................................................
Sinh ngày:........... tháng........năm............ Nam..............Nữ................
Nơi sinh: .......................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.................................... cấp ngày:........................ tại:..................................
Nghề nghiệp: ............................................................... quan công tác:..................................................
Địa chỉ quan: .......................................................... Điện thoại:..............................................................
Chức vụ:.......................................................................Cấp bậc, hàm (
lực lượng trang
):............................
Công chức/viên chức*: Loại: ..............................Bậc:.................... Ngạch: ...............................................
Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số: ..................................... cấp ngày: ................... tại:.........................
hoặc/và hộ chiếu Công vụ số:................................................ cấp ngày:.................... tại:..........................
Nay đi đến nước: .................................................Q cảnh nước:..............................................................
Mục đích chuyến đi:.....................................................................................................................................
Dự định xuất cảnh ngày:....................................... Thời gian làm việc nước ngoài: ................................
Số thứ tự:..........................trong Văn bản cử đi nước ngoài số:...................................................................,
ngày..................................; Họ tên người Văn bản cử đi nước ngoài: ..............................................
Gia đình Họ n Năm sinh Nghề nghiệp Địa chỉ
Cha
Mẹ
Vợ/chồng
Con
Con
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Làm tại ............. , ngày tháng năm 200
Người khai
(Ký ghi họ tên)
XÁC NHẬN
(Thủ trưởng quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu người thuộc biên chế nhà nước) hoặc Trưởng
Công an phương (xã) nơi đăng hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu người không thuộc biên chế của quan Nhà
nước) xác nhận những lời khai trên đúng s thật và người đ nghị cấp h chiếu đ điều kiện được xuất cảnh).
.........., ngày tháng năm 200
(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)
*Loại: dụ: A3, A2, A1,Ao, B, C1,C2,C3.
Bậc: dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9..,2/10.,5/12...
Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao - Trang 2
Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao 9 10 28