Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH
Kính gửi: (1).............................................................................................................
Họ và tên người khai: ................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)............................................................................................................................

Mẫu TP/HT-2012- TKCLBCGKS

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................................................
Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ................................................................
Đề nghị (1).............................................................................................................. cấp lại bản chính Giấy khai
sinh cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: .............................................................................................. Giới tính: ...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................
Nơi sinh: (4)......................................................................................................................................................
Dân tộc: .......................................................................................... Quốc tịch: .................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)............................................................................................................................
Họ và tên cha:............................................................................................................................
Dân tộc:...........................................Quốc tịch:....................................... Năm sinh ...................
Nơi thường trú/tạm trú: (5)...............................................................................................................................................
Họ và tên mẹ:.............................................................................................................................
Dân tộc:...........................................Quốc tịch:....................................... Năm sinh......................
Nơ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH
Kính gửi:
(1)
.............................................................................................................
Họ tên người khai: ................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
............................................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
............................................................................................
Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ................................................................
Đề nghị
(1)
.............................................................................................................. cấp lại bản chính Giấy khai
sinh cho người tên dưới đây:
Họ tên: .............................................................................................. Giới tính: ...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................
Nơi sinh:
(4)
......................................................................................................................................................
Dân tộc: .......................................................................................... Quốc tịch: .................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
............................................................................................................................
Họ tên cha:............................................................................................................................
Dân tộc:...........................................Quốc tịch:....................................... Năm sinh ...................
Nơi thường trú/tạm trú:
(5)
...............................................................................................................................................
Họ tên mẹ:.............................................................................................................................
Dân tộc:...........................................Quốc tịch:....................................... Năm sinh......................
Nơi thường trú/tạm trú:
(5)
...............................................................................................................................................
Đã đăng khai sinh tại: ................................................................................................................................................
................................................................................................ ngày .................... tháng ........... năm ........
Theo Giấy khai sinh số:
(6)
....................................................................Quyển số
(6)
:
do xin cấp lại: .........................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây đúng s thật chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình
Làm tại: ................................, ngày .......... tháng .......... năm .............
Người khai
Mẫu TP/HT-2012- TKCLBCGKS
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Trang 2
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh 9 10 685