Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MẤU SỐ 01/SBH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
A-NGƯỜI LAO ĐỘNG KÊ KHAI
1. Họ và tên:

hoµng ®øc nguyªn

Nam (1), nữ (2): 1

2. Ngày, tháng, năm sinh:

1

9

5

7

3. Nơi sinh:
4. Số sổ bảo hiểm xã hội (do cơ quan BHXH ghi):
5. Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

6. Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc:
7. Cơ quan, đơn vị làm việc:
8. §Þa chØ th­êng tró (N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró):
9. CM thư số:

Nơi cấp:

ngày

tháng

năm

I. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đến
Từ
tháng/nă
tháng/năm
m

1

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề,
công việc, đơn vị làm việc,
địa điểm đơn vị đóng

2

3

03/1982

Mức lương đóng BHXH

Năm

Tháng

Lương cơ
bản

Các khoản
phụ cấp
(nếu có)

4

5

6

7

04/1985 Kü s­ - Tæng Cty XD Thuû ®iÖn S«ng §µ

05/1985

Thời gian đóng
BHXH

05/1986 Kü s­ - Cty l¾p m¸y ®iÖn n­íc- Tæng Cty XD
Thuû ®iÖn S«ng §µ

06/1986

07/1986 Kü s­ - XÝ nghiÖp ®iÖn n­íc - Tæng Cty XD
Thuû ®iÖn S«ng §µ

08/1986

05/1987 Tæng ®éi phã tæng ®éi ®iÖn n­íc- Cty x©y l¾p
n¨ng l­îng

06/1987

04/1991 Kü s­ - Cty x©y dùng Thuû C«ng

05/1991

03/1993 Kü s­ - Cty XD sè 5 VINAFICO- Bé XD

374®

04/1993

07/1994 Kü s­ - Cty XD sè 5 VINAFICO- Bé XD

2.5

08/1994

04/1997 NghØ kh«ng ®ãng BHXH

05/1997

12/1999 Kü s­ - Cty chÕ biÕn $ KD SP dÇu má - Tæng

x
2.74

Cty dÇu khÝ ViÖt Nam
01/2000

05/2000 Kü s­ - Cty chÕ biÕn $ KD SP dÇu má - Tæng
Cty dÇu khÝ ViÖt Nam

2.98

06/2000

06/2000 Phã tr­ëng phßng DA ®Çu t­- Cty CB $ KD SP

II. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005
Người khai

B-PHẦN XÉT DUYỆT
I. XÉT DUYỆT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày

tháng

năm

là 00 năm 0 tháng.
Tổng giám đốc

II-XÉT DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tính đến ngày

tháng

năm

là

năm

tháng.

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HÀ NỘI
Người thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên )

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
A-NGƯỜI LAO ĐỘNG KÊ KHAI
1. Họ và tên:
hoµng ®øc nguyªn
Nam (1), n (2):
1
2. Ngày, tháng, năm sinh: 1 9 5 7
3. Nơi sinh:
4. Số sổ bảo hiểm xã hội (do cơ quan BHXH ghi):
5. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
6. Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc:
7. Cơ quan, đơn vị làm việc:
9. CM thư số: Nơi cấp: ngày tháng năm
I. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Mức lương đóng BHXH
Năm Tháng
1 2 3 4 5 6 7
03/1982 04/1985
05/1985 05/1986
Thuû ®iÖn S«ng §µ
06/1986 07/1986
Thuû ®iÖn S«ng §µ
08/1986 05/1987
06/1987 04/1991
05/1991 03/1993 374®
04/1993 07/1994 2.5
08/1994 04/1997 NghØ kh«ng ®ãng BHXH x
05/1997 12/1999 2.74
Cty dÇu khÝ ViÖt Nam
01/2000 05/2000 2.98
Cty dÇu khÝ ViÖt Nam
8. §Þa chØ th0êng tró (N¬i ®¨ng ký hé khÈu th0êng tró):
Từ
tháng/năm
Đến
tháng/nă
m
Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề,
công việc, đơn vị làm việc,
địa điểm đơn vị đóng
Thời gian đóng
BHXH
L ng cươ ơ
b n
Các khoản
phụ cấp
(nếu có)
Kü s0 - Tæng Cty XD Thuû ®iÖn S«ng §µ
Kü s0 - Cty l¾p m¸y ®iÖn n0íc- Tæng Cty XD
Kü s0 - XÝ nghiÖp ®iÖn n0íc - Tæng Cty XD
Tæng ®éi phã tæng ®éi ®iÖn n0íc- Cty x©y l¾p
n¨ng l0îng
Kü s0 - Cty x©y dùng Thuû C«ng
Kü s0 - Cty XD sè 5 VINAFICO- Bé XD
Kü s0 - Cty XD sè 5 VINAFICO- Bé XD
Kü s0 - Cty chÕ biÕn $ KD SP dÇu má - Tæng
Kü s0 - Cty chÕ biÕn $ KD SP dÇu má - Tæng
MẤU SỐ 01/SBH
Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội - Trang 2
Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội 9 10 851