Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01-ƯĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo)
Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)…….................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………………….
Số hồ sơ: …………………………………………………………...
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)…………….
Tỉnh (thành phố)……..............................................................................................
Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...….............
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:

STT

Họ và tên (5)

Ngày, tháng,
năm sinh

Quan hệ với
người có công

1
2
…
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai như trên là đúng.

……, ngày…… tháng……năm……
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức
lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách
mạng do Trung tâm quản lý.
+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người
có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang
thường trú tại xã.

...
Mẫu số 01-ƯĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo)
Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)…….................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………………….
Số hồ sơ: …………………………………………………………...
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)…………….
Tỉnh (thành phố)……..............................................................................................
Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...….............
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:
STT Họ và tên (5) Ngày, tháng,
năm sinh
Quan hệ với
người có công
1
2
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai như trên là đúng.
Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
……, ngày…… tháng……năm……
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)
Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2)- Ghi loại đốiợng người công với cách mạng (nếu thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức
lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
+ Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng người công xác nhận người công với cách
mạng do Trung tâm quản lý.
+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người
có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
+ Uỷ ban nhân dân cấp xác nhận ngườicông với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang
thường trú tại xã.
Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục 9 10 444