Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:
Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY …………..…………
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………
Cấp ngày

:

Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà

Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……
Địa chỉ

:

……………………………………

Điện thoại

:

04-3………….

Fax

: 04-3………..

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Ông /Bà………………
2. Tác phẩm đăng ký:
Tên tác phẩm
Loại hình

: .........................

Thời gian công bố

:

:

“……………………”

…/…/20….

Nơi công bố

:

……………..

Hình thức công bố

:

…………….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng
cho ……………………………………………………
(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)
Tác phẩm có ……. (……) tác giả.
3. Tác giả:
Họ và tên tác giả

:

Ông/Bà ................ Giới tính : …………

Bút danh

:

…………………..

Sinh ngày

:

……. Tháng……năm …….tại ……..

Số CMND

:

……….do Công An …….. cấp ngày …/…/…...

Quốc tịch

:

…………………..

Địa chỉ thường trú

:

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

……………………

Tên tổ chức

:

CÔNG TY …………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………
Cấp ngày

:

Ngày ….tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố …...

Đăng ký thay đổi lần ….. ngày ……..
Địa chỉ

:

…………………………………

Điện thoại

:

…………

Fax

: ………..

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác
phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao
động với công ty.
Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật
Nơi nhận:
-

nt;

-

lưu VP- IP

Người nộp đơn
CÔNG TY …………

Tài liệu nộp kèm theo:

Giám đốc

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

(ký và ghi rõ họ tên)

- 01 Giấy ủy quyền
- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh
- 02 Bản mô tả tác phẩm.
- 02 tác phẩm đĩa CD
- 01 bản sao giấy CMND

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:
Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY …………..…………
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………
Cấp ngày : Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà
Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……
Địa chỉ : ……………………………………
Điện thoại : 04-3…………. Fax : 04-3………..
Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Ông /Bà………………
2. Tác phẩm đăng ký:
Tên tác phẩm : “……………………”
Loại hình : .........................
Thời gian công bố : …/…/20….
Nơi công bố : ……………..
Hình thức công bố : …………….
Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm một chương trình phần mềm máy tính dùng
cho ……………………………………………………
(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)
Tác phẩm có ……. (……) tác giả.
3. Tác giả:
Họ và tên tác giả : Ông/Bà ................ Giới tính : …………
Bút danh : …………………..
Sinh ngày : ……. Tháng……năm …….tại ……..
Số CMND : ……….do Công An …….. cấp ngày …/…/…...
Quốc tịch : …………………..
Địa chỉ thường trú : ……………………
4. Chủ sở hữu quyền tác giả:
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 9 10 31