Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký kết hôn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-KH.1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Kính gửi: .........................................................................................................................................
NGƯỜI KHAI

BÊN NAM

BÊN NỮ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch

(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Kết hôn lần thứ mấy
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định
của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.
Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/
Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

Bên nam

Bên nữ

..............................

..............................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn
6 tháng, kể từ ngày cấp.
Ngày...........tháng...........năm...........

CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chú thích:
(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KẾT HÔN
Kính gửi: .........................................................................................................................................
NGƯỜI KHAI BÊN NAM BÊN NỮ
Họ tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Kết hôn lần thứ mấy
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây đúng s thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định
của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật v cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.
Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
Bên nam Bên nữ
.............................. ..............................
Chú thích:
(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng kết hôn khác với nơi thường trú/tạm t của người đăng ký kết hôn;
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng kết n cán bộ, chiến đang công tác trong lực lượng vũ trang.
Mẫu STP/HT-2006-KH.1
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
Uỷ ban nhân dân cấp i trú (1)/
Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Xác nhận này giá trị trong thời hạn
6 tháng, kể từ ngày cấp.
Ngày
...........
tháng
...........
năm
...........
CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Tờ khai đăng ký kết hôn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký kết hôn 9 10 943