Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký khai sinh (2)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ........................................................
Họ và tên trẻ:....................................................Giới tính:....................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................
Nơi sinh:..............................................................................................................
Dân tộc:........................................................Quốc tịch:......................................
Quê quán:............................................................................................................

PHẦN KHAI VỀ CHA MẸ
CHA

MẸ

Họ tên:

......................................

.........................................

Ngày, tháng, năm sinh:

.....................................

.........................................

Nơi sinh:

......................................

.........................................

Dân tộc:

......................................

......................................

Quốc tịch:

......................................

......................................

Quê quán:

......................................

......................................

Nơi thường trú/tạm trú:

......................................

......................................

......................................

......................................

Họ tên, năm sinh, số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai sinh:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:.....................................................................
TP. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .....năm
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ........................................................
Họ và tên trẻ:....................................................Giới tính:....................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................
Nơi sinh:..............................................................................................................
Dân tộc:........................................................Quốc tịch:......................................
Quê quán:............................................................................................................
PHẦN KHAI VỀ CHA MẸ
CHA MẸ
Họ tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Dân tộc:
Quốc tịch:
Quê quán:
Nơi thường trú/tạm trú:
......................................
.....................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.........................................
.........................................
.........................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
Họ tên, năm sinh, số giấy CMND/giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai sinh:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:.....................................................................
TP. Hồ Chí Minh, ngày .....tháng .....năm
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tờ khai đăng ký khai sinh (2) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký khai sinh (2) 9 10 447