Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký khai sinh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Kính gửi: (1).....................................................................................
Họ và tên người khai:......................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)....................................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).....................................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:...................................................................................
Đề nghị(1)đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:
Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

Họ và tên:................................................................................ Giới tính:..........................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................... (Bằng chữ:....................................
............................................................................................................................................)
Nơi sinh: (4).................................................................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................... Quốc tịch:...............................................
Họ và tên cha:..................................................................................................................
Dân tộc:............................. Quốc tịch:...............................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú: (2).............................................................................................................................
Họ và tên cha:..................................................................................................................
Dân tộc:............................. Quốc tịch:...............................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú: (2).............................................................................................................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luậ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------
TỜ KHAI ĐĂNG KHAI SINH
Kính gửi:
(1)
.....................................................................................
Họ tên người khai:......................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)....................................................................................................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3).....................................................................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh:...................................................................................
Đề nghị
(1)
đăng khai sinh cho người tên dưới đây:
Họ tên:................................................................................Giới tính:..........................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................(Bằng chữ:....................................
............................................................................................................................................)
Nơi sinh:
(4).................................................................................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................... Quốc tịch:...............................................
Họ tên cha:..................................................................................................................
Dân tộc:............................. Quốc tịch:...............................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.............................................................................................................................
Họ tên cha:..................................................................................................................
Dân tộc:............................. Quốc tịch:...............................Năm sinh:...............................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.............................................................................................................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.
Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............
Người đi khai sinh
(5)
(Ký, ghi họ tên)
..........................................
Người cha
(Ký, ghi họ tên)
…………………………….
Người mẹ
(Ký, ghi họ n)
…………………………..
Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1
Tờ khai đăng ký khai sinh - Trang 2
Tờ khai đăng ký khai sinh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký khai sinh 9 10 657