Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
Kính gửi: .............................................................................................................
Họ và tên người khai: .................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ..........................................................................................................
Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:
Đúng hạn: 

Quá hạn: 

Họ và tên: ..................................................................... Giới tính: ..............................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................
Nơi sinh: .......................................................................................................................................
Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ..................................
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: ........................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm ................
Nơi chết: .......................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: ........................................................................................................................
Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú
tại:.................................................................... ngày ……… tháng ………. năm .......................
Cử người có họ và tên dưới đây làm chủ hộ: ...............................................................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam
đoan của mìn...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________
TỜ KHAI ĐĂNG KHAI TỬ XOÁ ĐĂNG THƯỜNG TRÚ
Kính gửi: .............................................................................................................
Họ tên người khai: .................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ..........................................................................................................
Đề ngh đăng ký khai t xoá đăng thưng trú cho ngưi n i đây:
Đúng hạn: Quá hạn:
Họ tên: ..................................................................... Giới tính: ..............................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................
Nơi sinh: .......................................................................................................................................
Dân tộc: ....................................................................................Quốc tịch: ..................................
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: ........................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: ..........................................................................................................
Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm ................
Nơi chết: .......................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: ........................................................................................................................
Đề nghị đăng khai tử xoá đăng thường trú
tại:.................................................................... ngày ……… tháng ………. năm .......................
Cử người họ tên dưới đây làm chủ hộ: ...............................................................................
Tôi cam đoan lời khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam
đoan của mình.
Đề nghị ............................................................................................ đăng ký.
Làm tại: ....................................................... ngày ……… tháng ………. năm ....................
Xác nhận của UBND cấp Người khai
nơi đăng khai tử xoá đăng
thường trú (1)
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Ngày …….. tháng ....…năm …….
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ 9 10 883