Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi (1): ......................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH

Chúng tôi là:
Họ và tên chồng: ........................................

Họ và tên vợ: ..............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................

Dân tộc: ....................Quốc tịch: .................

Dân tộc: ....................Quốc tịch: .................

Nơi thường trú/tạm trú (2): ...........................

Nơi thường trú/tạm trú (2): ...........................

......................................................................

......................................................................

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):
......................................................................

......................................................................

Đã đăng ký kết hôn tại (4)................................................................................................................
.....................................................................................ngày...........tháng ......... năm ...................
Theo Giấy chứng nhận kết
………………………………….(5)

hôn

số:………………………..(5)

,

Quyển

số:

Đề nghị (1)………………………………………………….. đăng ký lại việc kết hôn.
Lý do đăng ký lại: ........................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.
Làm tại: ............................, ngày ...... tháng ...... năm ..........

Chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(6)

Vợ
(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Chú thích:
(1)

Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lạ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN
Kính gửi
(1)
: ......................................................................................
Chúng tôi là:
Họ và tên chồng: ........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................
Dân tộc: ....................Quốc tịch: .................
Nơi thường trú/tạm trú
(2)
: ...........................
......................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế
(3)
:
......................................................................
Họ và tên vợ: ..............................................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................
Dân tộc: ....................Quốc tịch: .................
Nơi thường trú/tạm trú
(2)
: ...........................
......................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế
(3)
:
......................................................................
Đã đăng ký kết hôn tại
(4)
................................................................................................................
.....................................................................................ngày...........tháng ......... năm ...................
Theo Giấy chứng nhận kết hôn số:………………………..
(5)
, Quyển số:
………………………………….
(5)
Đề nghị
(1)
………………………………………………….. đăng ký lại việc kết hôn.
Lý do đăng ký lại: ........................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.
Làm tại: ............................, ngày ...... tháng ...... năm ..........
Chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Vợ
(Ký, ghi rõ họ tên)
(6)
............................................................................................................................................
M u TP/HT-2012-TK KLVKH Đ
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn - Trang 2
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn 9 10 361