Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..........................................................................................
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG

Bà

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch

(Q§ sè: 01/2006/Q§-BTP) STP

Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ...............................................................................................Giới tính:.....................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................
Nơi sinh:.......................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................................Quốc tịch:...................
Nơi thường trú/tạm trú:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú

Bà

Số Giấy CMND/Hộ
chiếu

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):.........................................................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng:.................................................................................................................
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:...........................................................................
......................................................................................................................................................
...............................Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:.................................................
.................................................................................................ngày...........tháng...........năm......
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
cam đoan của mình.
Đề nghị............................................................................. đăng ký.
Làm tại:.............................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..........................................................................................
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ...............................................................................................Giới tính:.....................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................
Nơi sinh:.......................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................................Quc tịch:...................
Nơi thường trú/tạm trú:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
(Q§ sè: 01/2006/Q§-BTP) STP
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI 9 10 471