Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ
Kính gửi: (1).....................................................................................
Họ và tên người khai: ..................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)...............................................................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)....................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT

Quan hệ với người đã chết: ...........................................................................................................
Đề nghị (1)............................................................................................ đăng ký lại việc tử cho
người có tên dưới đây:
Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: ....................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................ Quốc tịch: ..............................................
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng: (2) .............................................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)....................................................................................
Đã chết vào lúc: ......................giờ ........... phút, ngày ............. tháng .......... năm .....................
Nơi chết: (4)......................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: .........................................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử (5)............................................................................
do............................................................................... cấp ngày .......tháng ....... năm ...................
Đã đăng ký khai tử tại (6): ...............................................................................................................
..................................................................................... ngày ...... tháng .......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ
Kính gửi:
(1)
.....................................................................................
Họ và tên người khai: ..................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
...............................................................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
....................................................................................
Quan hệ với người đã chết: ...........................................................................................................
Đề nghị
(1)
............................................................................................ đăng lại việc tử cho
người có tên dưới đây:
Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: ....................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................ Quốc tịch: ..............................................
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:
(2)
.............................................................................................
Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
....................................................................................
Đã chết vào lúc: ......................giờ ........... phút, ngày ............. tháng .......... năm .....................
Nơi chết:
(4)
......................................................................................................................................
Nguyên nhân chết: .........................................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử
(5)
............................................................................
do............................................................................... cấp ngày .......tháng ....... năm ...................
Đã đăng ký khai tử tại
(6)
: ...............................................................................................................
..................................................................................... ngày ...... tháng ...... năm ........................
Theo Giấy chứng tử số:
(7)
……………………………..Quyển số:
(7)
………………………….
Lý do đăng ký lại: ........................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: .........................., ngày ...... tháng ...... năm ..........
Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ 9 10 578