Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký sáng chế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC

Phụ lục A
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét
đơn và cấp:  Bằng độc quyền sáng chế
 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
 Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số: ......................Ngày nộp đơn quốc tế:............................
Công bố quốc tế số: .............................ngày:........................Ngày chọn Việt Nam (nếu có): .............


TÊN SÁNG CHẾ

PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ
QUỐC TẾ
(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

CHỦ ĐƠN



(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)
Tên đầy đủ:...........................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại: .................................Fax: ............................... Email:........................................................
 Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế
 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông  nếu các thông tin
ghi sau các ô vuông là phù hợp.




ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:............................................................................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................... Fax: .............................................E-mail:.......................................


TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:............................................................................Quốc tịch: ..............................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................................
Điện thoại:..............
Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC
Ph l c A
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
(Kèm theo Thông t s 01/2007/TT-BKHCN ng y 14 tháng 2 n m 2007ư à ă
c a B Khoa h c v Công ngh ) à
Tờ khai đăng ký sáng chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tờ khai đăng ký sáng chế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tờ khai đăng ký sáng chế 9 10 390