Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 5
MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

UBND Tỉnh…………
SỞ GTVT…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận tải……….. …..…đã nhận đủ hồ sơ đăng ký (hoặc di chuyển)
xe máy chuyên dùng ngày
tháng
năm….
Hẹn ông (bà):……..…………………………
1. Ngày kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có):
tháng ……….năm………..
- Địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng:………… …
2. Ngày trả kết quả: Vào hồi…….giờ, ngày…….. tháng……..năm………
- Địa điểm trả kết quả:………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm
NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Phụ lục 5
MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
UBND Tỉnh………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GTVT………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận tải……….. …..…đã nhận đủ hồ sơ đăng ký (hoặc di chuyển)
xe máy chuyên dùng ngày tháng năm….
Hẹn ông (bà):……..…………………………
1. Ngày kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có): tháng ……….năm………..
- Địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng:………… …
2. Ngày trả kết quả: Vào hồi…….giờ, ngày…….. tháng……..năm………
- Địa điểm trả kết quả:………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm
NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 9 10 714