Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký tàu cá

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 3a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................
Họ tên người đứng khai:..................................................................................................
Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân
số:...........................................................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................
Năm, nơi đóng: .........................................................................................................
Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................
Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................
Vùng hoạt động: ..............................................................................................................
Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất
định mức,
sức ngựa

Vòng quay
định mức,
v/ph

Ghi chú

No 1
No 2
No 3

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở
hữu nhiều chủ):
TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân

Gía trị cổ phần

dân
01
02
03
04
05

3. Hồ sơ kèm theo
TT

Hồ sơ đăng ký tàu cá

01

Hợp đồng đóng tàu

02
03

Giấy chứng nhận xuất xưởng
Văn bản chấp thuận đóng mới

04

Giấy chứng nhận đăng ký cũ

05

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

06

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

07
08

Giấy xác nhận xoá đăng ký
Giấy phép mua tàu

09
10

Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: :+ Bản gốc
+ Bản dịch

11

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua
tàu

12

Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

13

Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ:+ Bản gốc
+ Bản dịch

Bản
c...
Phụ lục 3a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày....... tháng...... năm........
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Kính gửi: ..........................................................................................
Họ tên người đứng khai:..................................................................................................
Thường trú tại: ...........................................................................................................
Chứng minh nhân dân
số:...........................................................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................
Năm, nơi đóng: .........................................................................................................
Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................
Kích thước chính L
max
x B
max
x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........
Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................
Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................
Vùng hoạt động: ..............................................................................................................
Máy chính:
TT Ký hiệu máy Số máy
Công suất
định mức,
sức ngựa
Vòng quay
định mức,
v/ph
Ghi chú
N
o
1
N
o
2
N
o
3
2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở
hữu nhiều chủ):
TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân Gía trị cổ phần
Tờ khai đăng ký tàu cá - Trang 2
Tờ khai đăng ký tàu cá - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tờ khai đăng ký tàu cá 9 10 139