Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục A - Mẫu số: 02-TKBT

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích
hợp bán dẫn
MÔ TẢ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ BỐ TRÍ



Tên gọi/Ký hiệu:

Ngày tạo ra thiết kế bố trí:
Khai thác thương mại lần đầu tiên:
Tại nước:
Ngày:

Phân loại:
(1) Chức năng

 Nhớ

 Logic

 Chức năng khác:

(2) Cấu trúc

 Lưỡng cực

 MOS

 Bi-MOS

(3) Công nghệ

 Quang - Điện tử

 Cấu trúc khác:

 TTL

 DTL

 ECL

 NMOS

 PMOS

 Công nghệ khác:

 ITL

 CMOS

Mô tả vắn tắt (các đặc điểm phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường):
CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký TKBT)
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................................
....
Điện thoại:...................................Fax: ..............................E-mail:.........................................................
 Chủ đơn đồng thời là tác giả thiết kế bố trí
 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung




Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x"
vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax:.......................................E-mail:..............................................


CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Phụ lục A - Mẫu số: 02-TKBT (tiếp theo)

TÁC GIẢ
Tên đầy đủ: .............................................................................Quốc tịch: ..............................................
Địa chỉ: .................
Phụ lục A - Mẫu số: 02-TKBT
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn
cấp Giy chứng nhn đăng thiết kế bố trí mạch ch
hợp bán dẫn
DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
MÔ TẢ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ BỐ TRÍ
Tên gọi/Ký hiệu: Ngày tạo ra thiết kế bố trí:
Khai thác thương mại lần đầu tiên:
Tại nước: Ngày:
Phân loại:
(1) Chức năng Nhớ Logic Chức năng khác:
(2) Cấu trúc Lưỡng cực MOS Bi-MOS
Quang - Điện tử Cấu trúc khác:
(3) Công nghệ TTL DTL ECL ITL CMOS
NMOS PMOS Công nghệ khác:
Mô tả vắn tắt (các đặc điểm phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường):
CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký TKBT)
Tên đầy đủ:.............................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................................
....
Điện thoại:...................................Fax: ..............................E-mail:.........................................................
Chủ đơn đồng thời là tác giả thiết kế bố trí
Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung
Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x"
vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn - Trang 2
Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 9 10 992