Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/ĐK-TNCN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8218 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theoThông tư số
84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Mã số thuế
(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)
[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

-

-

ngày
Nữ

Nam

tháng

năm

[03]. Giới tính:
[04]. Quốc
tịch:....................................

[05]. Số chứng minh nhân dân:
[05.1]. Ngày cấp
ngày

tháng

năm

[05.2]. Nơi cấp:....................................................................................................
[06]. Số hộ chiếu:
[06.1]. Ngày cấp:
ngày

tháng

năm

[06.2]. Nơi cấp: ....................................................................................................
[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:
[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................
[07.2]. Xã, phường:...............................................................................................
[07.3]. Quận, huyện:..............................................................................................
[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................. [07.5]. Quốc gia: ..........................
[08]. Địa chỉ cư trú:
[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................
[08.2]. Xã, phường:................................................................................................
[08.3]. Quận, huyện:..............................................................................................
[08.4]. Tỉnh, thành phố:.........................................................................................
[09]. Điện thoại liên hệ:........................................................[10].Email:..........................
[11]. Cơ quan thuế quản lý: .............................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về những nội dung đã khai./.
…, ngày …tháng … năm …………
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)

1

2

3

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Mã số thuế
(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)
[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:
[02]. Ngày tháng năm sinh:
ngày tháng năm
[03]. Giới tính: [04]. Quốc
tịch:....................................
[05]. Số chứng minh nhân dân:
[05.1]. Ngày cấp
ngày tháng năm
[05.2]. Nơi cấp:....................................................................................................
[06]. Số hộ chiếu:
[06.1]. Ngày cấp:
ngày tháng năm
[06.2]. Nơi cấp: ....................................................................................................
[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:
[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................
[07.2]. Xã, phường:...............................................................................................
[07.3]. Quận, huyện:..............................................................................................
[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................. [07.5]. Quốc gia: ..........................
[08]. Địa chỉ cư trú:
[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................
[08.2]. Xã, phường:................................................................................................
[08.3]. Quận, huyện:..............................................................................................
[08.4]. Tỉnh, thành phố:.........................................................................................
[09]. Điện thoại liên hệ:........................................................[10].Email:..........................
[11]. Cơ quan thuế quản lý: .............................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về những nội dung đã khai./.
…, ngày …tháng … năm …………
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
-
-
Nam Nữ
1
Mẫu số: 01/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theoThông tư số
84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)
Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/ĐK-TNCN - Trang 2
Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/ĐK-TNCN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/ĐK-TNCN 9 10 145