Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 3b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..ngày…….tháng…….năm……..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
Kính gửi:………………………………………….
Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………
Nguyên quán:…………………………………………………………………
Thường trú tại:………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại………………………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...
Chứng chỉ chuyên môn số:………………………ngày cấp…………………..
Cơ quan cấp:…………………………………………………………………..
Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng
ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.

Xác nhận
của UBND xã, phường
hoặc thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người xin cấp sổ
(ký tên, đóng dấu
và ghi rõ họ tên)

...
Phụ lục 3b CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……..ngày…….tháng…….năm……..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
Kính gửi:………………………………………….
Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………
Nguyên quán:…………………………………………………………………
Thường trú tại:………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại………………………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...
Chứng chỉ chuyên môn số:………………………ngày cấp…………………..
Cơ quan cấp:…………………………………………………………………..
Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng
ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.
Xác nhận Người xin cấp sổ
của UBND xã, phường (ký tên, đóng dấu
hoặc thủ trưởng cơ quan và ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá 9 10 73