Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi: (1).........................................................................................
Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính .................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ..............................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ..................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKGH

Đề nghị(1).................................................................................. đăng ký việc giám hộ giữa
những người có tên dưới đây:
Người giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ..................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)...............................................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)....................................................................................
Người được giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Nơi sinh:(4) ......................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ...............................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ..............................................................................................................
Lý do đăng ký giám hộ: ..............................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ............................, ngày ...... tháng ...... năm ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi:
(1)
.........................................................................................
Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính .................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
..............................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
..................................................................................
Đề nghị
(1)
.................................................................................. đăng việc giám hộ giữa
những người có tên dưới đây:
Người giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ..................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
...............................................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
....................................................................................
Người được giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Nơi sinh:
(4)
......................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ...............................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
..............................................................................................................
Lý do đăng ký giám hộ: ..............................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây đúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại: ............................, ngày ...... tháng ...... năm ..........
Mẫu TP/HT-2012-TKGH
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ - Trang 2
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ 9 10 598