Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-CMC.3

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên)
Kính gửi: .......................................................................................................................................
Họ và tên người khai: .................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số
Giấy
CMND/
chiếu:............................................................................................................................................
Quan
hệ
với
người
cha/mẹ:..............................................................................................................................

Hộ
nhận

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên: .........................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Nơi thường trú/tạm trú (1):............................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ
chiếu:............................................................................................................................................
Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:
Họ và tên: ...................................................................................................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên)
Kính gửi: .......................................................................................................................................
Họ và tên người khai: .................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ
chiếu:............................................................................................................................................
Quan hệ với người nhận
cha/mẹ:..............................................................................................................................
Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên: .........................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú (1):............................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ
chiếu:............................................................................................................................................
Là cha/mẹ của người có tên dưới đây:
Họ và tên: .........................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ
chiếu:............................................................................................................................................
Tôi cam đoan việc nhận..............................................của tôi đúng sthật, tự nguyện, không
tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.
Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
Người khai
Mẫu STP/HT-2006-CMC.3
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ - Trang 2
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ 9 10 870