Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký việc nhận con

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-CMC.1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi: .......................................................................................................................................
Họ và tên người khai:
..................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số
Giấy
CMND/
chiếu:............................................................................................................................................

Hộ

Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:
Họ và tên: ............................................................................................................Giới
tính:............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.........................................................................................................................................
Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:
ÔNG

BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là
con:........................................................................
Tôi...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi: .......................................................................................................................................
Họ và tên người khai:
..................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ
chiếu:............................................................................................................................................
Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi:
Họ và tên: ............................................................................................................Giới
tính:............................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:......................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.........................................................................................................................................
Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là
con:........................................................................
Tôi cam đoan việc nhận con của tôi đúng sự thật, tự nguyện không tranh chấp, chịu
trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký.
Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............
Người khai
Mẫu STP/HT-2006-CMC.1
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (1)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Ngày...........tháng...........năm...........
Tờ khai đăng ký việc nhận con - Trang 2
Tờ khai đăng ký việc nhận con - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký việc nhận con 9 10 882