Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..................................................
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG

BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc

(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP

Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm
trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ...............................................Giới tính:.........
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................................
Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:......................
Nơi thường trú/tạm trú: ...................................................................................
........................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm
sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm
trú

BÀ

Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):...................................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng:.........................................................................................
Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:....................................................
................................................................................................................................
Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:...........................................
.....................................................ngày...........tháng................................
Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về cam đoan của mình.
Đề nghị............................................................................. đăng ký.
Làm tại:..................................ngày ............tháng............năm............
Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)

Người khai

..........................................................................
....................................................................

Ngày...........tháng...........năm...........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
...........................................

..............................

Chú thích:
(1) Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..................................................
Chúng tôi (Tôi) là:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm
trú
Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:
Họ và tên: ...............................................Giới tính:.........
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................................
Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:......................
Nơi thường trú/tạm trú: ...................................................................................
........................................................................
Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:
ÔNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm
sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm
trú
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi - Trang 2
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi 9 10 421