Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG
HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
Kính gửi:…………………………………………………………………
Họ và tên người khai:
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/ xác định lại dân tộc/xác định lại
giới tính:…………………………...........................................................................................................
Đề nghị:…………………………đăng ký việc (1):………………………….......................................
………………………………………………………………………….cho người có tên dưới đây:
Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................
Nơi sinh:......................................................................................................................................................
Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ....................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................................................
Đã đăng ký khai sinh tại:……………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………….ngày……tháng……..năm……..
Theo Giấy khai sinh số:………………………..Quyển số:………………………………………………
Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
.
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của
mình.
Đề nghị…………………………………………đăng ký.
Làm tại……………………………………ngày……..tháng………năm………
Ý kiến của người được thay đổi họ, tên
(nếu người đó từ đủ 9 trở lên);
xác định lại dân tộc(nếu người đó
từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Người khai

………………

Chú thích:
(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM Mu STP/HT-2006-TĐCC.1
Độc lp – T do – Hnh phúc
T KHAI ĐĂNG KÝ VIC THAY ĐỔI, CI CHÍNH, B SUNG
H TCH, XÁC ĐỊNH LI DÂN TC, XÁC ĐỊNH LI GI
I TÍNH
Kính gi:…………………………………………………………………
H và tên người khai:
Nơi thường trú/tm trú:............................................................................................................................
S Giy CMND/H chiếu:………………………………………………………………………………
Quan h vi người được thay đổi, ci chính, b sung h tch/ xác định li dân tc/xác định li
gii tính:…………………………...........................................................................................................
Đề ngh:…………………………đăng ký vic (1):………………………….......................................
………………………………………………………………………….cho người có tên dưới đây:
H và tên:.........................................................................................Gii tính:...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................
Nơi sinh:......................................................................................................................................................
Dân tc:................................................. Quc tch: ....................................................................................
Nơi thường trú/tm trú:...............................................................................................................................
Đã đăng ký khai sinh ti:……………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………….ngày……tháng……..năm……..
Theo Giy khai sinh s:………………………..Quyn s:………………………………………………
Ni dung thay đổi, ci chính, b sung h tch/xác định li dân tc/xác định li gii tính:………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
.
Tôi cam đoan li khai trên đây là đúng s tht và chu trách nhim trước pháp lut v cam đoan ca
mình.
Đề ngh…………………………………………đăng ký.
Làm ti……………………………………ngày……..tháng………năm………
Ý kiến ca người được thay đổi h, tên
(nếu người đó t đủ 9 tr lên); Người khai
xác định li dân tc(nếu người đó
t đủ 15 tui đến dưới 18 tui)
……………………………………………………
…………………………………………………… ………………
……………………………………………………
Chú thích:
(1) Thay đổi, ci chính, b sung h tch/xác định li dân tc/xác định li gii tính – yêu cu loi vic gì phi ghi rõ.
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 9 10 133