Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thờiGIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 11
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

1. Kích thước: - Chiều rộng: 100 mm,
- Chiều dài: 140 mm,
- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy
chứng nhận là 1 mm.
2. Bảo mật chống làm giả: Loại giấy tốt, nền màu vàng nhạt.
Sở GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Số…………../XMCD
Tên chủ sở hữu…………………………………………………..…
Địa chỉ thường trú………………………………………………….
Tên xe máy chuyên dùng………………………………………….
Nhãn hiệu (kiểu loại)………………….màu sơn………………….
Kích thước bao (dài x rộng x cao)…………………………………
…… ngày……tháng…..năm….…..
Giám đốc Sở GTVT
Có giá trị đến:…/……/……..

3. Cách ghi:
3.1. Chữ và số ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng là
chữ in, kiểu chữ Unicode, cỡ chữ 14, không được viết tay.
3.2. Tên của “Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” viết
in hoa, cỡ chữ 14.
3.3. Số thứ tự của Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có 5 chữ
số, bắt đầu từ 00001. Cỡ số 16 đậm.
3.4. Thời gian hiệu lực là 20 ngày kể từ ngày cấp

...
Phụ lục 11
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
1. Kích thước: - Chiều rộng: 100 mm,
- Chiều dài: 140 mm,
- Có viền xung quanh rộng 1mm và cách mép ngoài của giấy
chứng nhận là 1 mm.
2. Bảo mật chống làm giả: Loại giấy tốt, nền màu vàng nhạt.
3. Cách ghi:
3.1. Chữ số ghi trong giấy chứng nhận đăng xe máy chuyên dùng
chữ in, kiểu chữ Unicode, cỡ chữ 14, không được viết tay.
3.2. Tên của “Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” viết
in hoa, cỡ chữ 14.
3.3. Số thứ tự của Giấy chứng nhận đăng xe máy chuyên dùng 5 chữ
số, bắt đầu từ 00001. Cỡ số 16 đậm.
3.4. Thời gian hiệu lực là 20 ngày kể từ ngày cấp
Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Số…………../XMCD
Tên chủ sở hữu…………………………………………………..…
Địa chỉ thường trú………………………………………………….
Tên xe máy chuyên dùng………………………………………….
Nhãn hiệu (kiểu loại)………………….màu sơn………………….
Kích thước bao (dài x rộng x cao)…………………………………
…… ngày……tháng…..năm….…..
Giám đốc Sở GTVT
Có giá trị đến:…/……/……..
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thờiGIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thờiGIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG 9 10 838